Κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο, η υπο-κλιμάκωση της κοινωνικής προστασίας τα χρόνια της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο, η υπο-κλιμάκωση της κοινωνικής προστασίας τα χρόνια της κρίσης (EL)
Κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο, η υπο-κλιμάκωση της κοινωνικής προστασίας τα χρόνια της κρίσης (EN)

Χάρδας, Αναστάσιος
Χριστόφορος, Σκαμνάκης

Οι περιοριστικές πολιτικές λιτότητας και η ύφεση δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνικής πολιτικής. Κατά την περίοδο που οι ανάγκες για κοινωνική προστασία αυξάνουν, οι πόροι βαίνουν μειούμενοι. Στο τοπικό επίπεδο υλοποιούνται μια σειρά από παρεμβάσεις που αποτυπώνουν τον προσανατολισμό και τον χαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας. Στην Ελλάδα οι δήμοι συμβάλουν στην ύφανση του πλέγματος κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο στηρίζεται σε δύο βασικούς χρηματοδοτικούς πυλώνες που λειτουργούν συμπληρωματικά και συνθέτουν το φάσμα των παροχών και υπηρεσιών. Ο πρώτος πυλώνας αφορά δαπάνες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ από τον προϋπολογισμό τους.  Σε αυτόν εντοπίζεται σχετική αυτονομία ως προς τις επιλογές και τις κατευθύνσεις ενώ υποστηρίζεται κυρίως από κρατικές επιχορηγήσεις και συμπληρώνεται από τοπικούς πόρους. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά χρηματικές εισροές που προέρχονται από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι χρηματοδοτήσεις αυτές διέπονται εν γενεί από αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες και κατευθύνονται σε συγκεκριμένες δράσεις που καθορίζονται από τα εκάστοτε Επιχειρησιακά Προγράμματα.Παρακολουθώντας την εξέλιξη των δύο πυλώνων κοινωνικής πολιτικής καταλήγουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με το πρότυπο της κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσεται στο τοπικό επίπεδο και συμπεραίνουμε προοπτικές και τυχόν αδυναμίες του. Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά οι παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο διευρύνονται, ωστόσο από την άλλη πλευρά ανακύπτουν ερωτήματα, αναφορικά με τις στοχεύσεις και τις προοπτικές της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Οι απαντήσεις που δίνονται στο παρών άρθρο αποσαφηνίζουν το παράδειγμα κοινωνικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης.  (EL)
The restrictive policies of austerity and the ensuing recession put into severe stress the resilience of social policy in Greece. During a period in which the needs for social protection have been increasing, the available resources for this type of policy have been diminishing. At the local level, a series of interventions that reflect the reorientation and new philosophy of social protection are being implemented. The Municipalities in Greece contribute to the implementation of a social safety net. Social policy at the local level operates through two key financial pillars, which complement and make up the range of benefits and services offered. The first pillar concerns costs incurred by the local authorities themselves and are part of their own budget. We observe significant autonomy concerning the choices and directions of the policy actions supported by the first pillar, which are financially backed by central government grants, whilst some meagre local resources also complement this pillar. The second pillar concerns cash inflows from the Structural Funds of the European Union (EU). This type of funding is governed by strict regulatory frameworks and rules and is directed to specific policy actions in accordance to the relevant Operational Programmes. Observing the evolution of both social policy pillars we arrive at certain conclusions concerning the model of social protection developed at the local level and we make certain estimates about prospects and weaknesses. Thus, on the one hand social policy interventions are being expanded, on the other hand however many questions arise regarding the targets and prospects of social policy at the local level. The answers provided in the current article illustrate the paradigm of social protection at the local level in contemporary, crisis-ridden Greece.     (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνική Πολιτική (EL)
Κοινωνική Προστασία (EL)
Τοπικό Επίπεδο (EL)
Κρίση (EL)
Social Protection (EN)
Social Policy (EN)
Crisis (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 7 (2017); 25-42 (EL)
Social Policy; Vol. 7 (2017); 25-42 (EN)

Copyright (c) 2017 Σκαμνάκης Χριστόφορος, Αναστάσιος Χάρδας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.