Ποιότητα ζωής και αίσθημα ευτυχίας σε γηγενείς Έλληνες, Πόντιους παλιννοστούντες και Αλβανούς μετανάστες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ποιότητα ζωής και αίσθημα ευτυχίας σε γηγενείς Έλληνες, Πόντιους παλιννοστούντες και Αλβανούς μετανάστες (EL)
Quality of life and the sense of happiness in native Greeks, Pontic repatriated and Albanian immigrant (EN)

Πράπας, Χρήστος
Μαυρέας, Βενετσάνος

Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις γηγενών, μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ικανοποίηση από τη ζωή και το αίσθημα ευτυχίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 303 (58.3%) Έλληνες, 114 (21.9%) μετανάστες από την Αλβανία και 103 (19.8%) Πόντιοι παλιννοστούντες. Από αυτούς οι  257 (49.4%) ήταν άντρες και οι 263 (50.6%) γυναίκες με μέση ηλικία 36.3 έτη και εύρος από 18 έως 64 έτη. Η έννοια της ποιότητας ζωής εξετάστηκε με το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής (WHOQOL, WHO, 1993, σελ.  1-7), το οποίο αξιολογεί Σωματική, Ψυχολογική-Συναισθηματική, Διαπροσωπική και Κοινωνική Ευημερία. Το υποκειμενικό αίσθημα ευτυχίας εκτιμήθηκε με το Ερωτηματολόγιο «Υποκειμενικό Αίσθημα Ευτυχίας-Συναισθηματική πλευρά» («Affect Balance Scale» Bradburn, 1969, σελ. 78), και την κλίμακα «Ικανοποίηση από τη Ζωή» («Satisfaction with life scale» Diener, 2000, σελ. 40). Τα αποτελέσματα έδειξαν ανισότητα στην ποιότητα ζωής και στην ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ γηγενών, μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην προσλαμβανόμενη αντίληψη της ευτυχίας. Ανεξάρτητα από αυτό, οι Αλβανοί μετανάστες φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές, εκφράζουν υψηλότερο επίπεδο διαπροσωπικής και κοινωνικής ευημερίας από ό,τι οι Πόντιοι παλιννοστούντες. (EL)
The purpose of this article was to explore indigenous perceptions, immigrants from Albania and returnees from the former Soviet Union, on the quality of life, life satisfaction and sense of happiness. The participants included 303 (58.3%) Greeks, 114 (21.9%) immigrants from Albania and 103 (19.8%) Pontic repatriated. Of these, 257 (49.4%) were male, and 263 (50.6%) women with a mean age 36.3 years, range 18-64 years. The concept of quality of life was examined by the Quality of Life Questionnaire (WHOQOL, WHO, 1993, pp. 1-7), which assesses Physical, Psychological-emotional, Interpersonal and Social Welfare. The subjective sense of happiness was assessed by Affect Balance Scale (Bradburn, 1969, pp.78), and "Satisfaction with Life Scale (Diener, 2000, pp. 40). The results showed disparity in the quality of life and life satisfaction among natives, immigrants from Albania and repatriates from the former Soviet Union, while no significant differences were found in the perception of happiness. Regardless, the Albanian immigrants seem to reflect a higher level of interpersonal and social quality of life in comparison to Pontic repatriated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιότητα ζωής (EL)
μετανάστευση (EL)
ικανοποίηση από τη ζωή (EL)
αίσθημα ευτυχίας (EL)
immigration (EN)
hapinness (EN)
life satisfaction (EN)
Quality of life (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2016-04-28


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2015: 145 B΄; 3-28 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2015: 145 B΄; 3-28 (EN)

Copyright (c) 2016 Χρήστος Πράπας, Βενετσάνος Μαυρέας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.