Μια πρόταση για τη διαλεκτική μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας: Το παράδειγμα των Εστιασμένων Ομάδων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μια πρόταση για τη διαλεκτική μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας: Το παράδειγμα των Εστιασμένων Ομάδων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων (EL)
A concept on the dialectical methodology of empirical research: The paradigm of Focus Groups on the social and labour integration of young people (EN)

Χτούρης, Σωτήρης
Ζήση, Αναστασία
Ρενταρή, Μάλαμα

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο ερευνητικό έργο ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ι) In4Youth εστιάζοντας στην τεχνική των εστιασμένων ομάδων και στην ανάπτυξη μιας διαλεκτικής μεθοδολογίας ποιοτικής έρευνας. Στη μεθοδολογία αυτή εντάσσονται διάφορες παραδόσεις της ποιοτικής έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός δόκιμου εργαλείου καταγραφής και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων που θα στηρίζεται στην  διάδραση των συμμετεχόντων των Εστιασμένων Ομάδων αλλά και στη δυναμική και διαλεκτική ανάδειξη των κοινωνικών φαινομένων. Η έρευνα In4Youth αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία μελέτης της δυναμικής της κοινωνικής  ένταξης ή  του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας μέσω των Εστιασμένων Ομάδων (Focus Group), διότι η μέθοδος καταγράφει διαλεκτικά την επισφάλεια και την αμφιθυμία των συμμετεχόντων στις διαδρομές τους ανάμεσα στην εκπαίδευση, την προσωρινή εργασία και τις καταστάσεις ανεργίας.  (EL)
The present paper presents the methodology of focus groups which were applied within the context of an EC funded research program called ARISTEIA I: In4Youth as well as with the development of a dialectic qualitative methodology. This methodological approach integrates a variety of traditions of qualitative research targeting at the creation of an instrument that analyzes social data based on the interactions of the participants as well as on the dynamic dialectic of the social phenomena as these emerge. The In4Youth research project is a valuable opportunity to study the dynamics of integration or exclusion of the young people in the labor market. The method of focus group reveals the dialectics of precarity of participants with regard to their biographical trajectories within the contemporary employment or unemployment.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εστιασμένες ομάδες (EL)
ποιοτικές μέθοδοι (EL)
διαλεκτική μέθοδος (EL)
εμπειρική έρευνα (EL)
qualitative methods (EN)
focus groups (EN)
empirical research (EN)
dialectical methodology (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2016-08-25


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2015: 145 B΄; 117-145 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2015: 145 B΄; 117-145 (EN)

Copyright (c) 2016 Σωτήρης Χτούρης, Αναστασία Ζήση, Μάλαμα Ρενταρή (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.