Κοινωνική διαστρωμάτωση και κατανάλωση μουσικής στην Αθήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Κοινωνική διαστρωμάτωση και κατανάλωση μουσικής στην Αθήνα (EL)
Social stratification and consumption of music in Athens (EN)

Εμμανουήλ, Δημήτρης
Σουλιώτης, Νίκος

Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τη σχέση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης με την κατανάλωση μουσικής σε χώρους της πόλης στην Αθήνα. Τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα με ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου σε γεωγραφικά διαστρωματωμένο, τυχαίο δείγμα. Η ανάλυση επικεντρώνεται, κατά πρώτον, στον εντοπισμό προτύπων κατανάλωσης μουσικής και, κατά δεύτερον, στη σχέση των προτύπων αυτών με τις διαστάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (κοινωνικοοικονομική τάξη, status, εκπαίδευση, εισόδημα). Βρίσκουμε ότι οι «παμφάγοι» καταναλωτές μουσικής αποτελούν μια μάλλον μικρή ομάδα και ότι η αντίθεση υψηλή/λαϊκή κουλτούρα εξακολουθεί να δομεί τα πρότυπα κατανάλωσης μουσικής στην Αθήνα, αν και τα όρια μεταξύ των δύο αυτών πολιτιστικών πόλων είναι αμβλυμμένα. Επιπλέον, με όρους κοινωνικής δομής, το «λαϊκό» πρότυπο κατανάλωσης έχει έναν έντονα διαταξικό χαρακτήρα, κάτι που αντιβαίνει στα απλά μοντέλα αντιστοιχίας ένα-προς-ένα ανάμεσα σε κοινωνικά στρώματα και κουλτούρα. Μεταξύ των διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, η εκπαίδευση και το status παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των προτύπων κατανάλωσης, αντίθετα με την κοινωνικοοικονομική τάξη, η οποία εμφανίζει στατιστικά ασήμαντη επιρροή. (EL)
The paper examines the relation of social stratification with consumption of music in public venues in Athens. Data comes from a questionnaire survey based on a stratified random sample. The analysis focuses, firstly, on the patterns of consumption and, secondly, on the relation of these patterns with the dimensions of social stratification (socio-economic class, status, education, income). We find that «omnivore» music consumers are a rather small group and that the opposition between high and popular culture still structures the pattern of music consumption in Athens, although the limits between these two cultural poles are attenuated. On the other hand, in terms of social structure, the «popular» pattern of consumption has a pronounced inter-class character thus undermining simple models of one-to-one correspondence between social strata and culture. Amongst dimensions of social stratification, education and status have the most determinant role in shaping the consumption patterns, while the influence of socio-economic class appears to be statistically insignificant. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μουσική (EL)
Αθήνα (EL)
πολιτιστική κατανάλωση (EL)
κοινωνική διαστρωμάτωση (EL)
status (EL)
s (EN)
firstly (EN)
The paper examines the relation of social stratification with consumption of music in public venues in Athens. Data comes from a questionnaire survey based on a stratified random sample. The analysis focuses (EN)
on the patterns of consumption and (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2016-10-06


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση. Επιμέλεια: Δημήτρης Εμμανουήλ, Ρωξάνη Καυταντζόγλου και Νίκος Σουλιώτης; 77-113 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: Social classes and cultural consumption; 77-113 (EN)

Copyright (c) 2016 Νίκος Σουλιώτης, Δημήτρης Εμμανουήλ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.