Μια ποιοτική καταγραφή της ευημερίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μια ποιοτική καταγραφή της ευημερίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης (EL)
A qualitative report of children’s and youth well-being in greece in a time of crisis (EN)

Κορωναίου, Αλεξάνδρα
Χιωτάκη-Πούλου, Ειρήνη
Βάγιας, Γεώργιος Χ.
Αλεξιάς, Γεώργιος

Το άρθρο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των παιδιών και των νέων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MYWEB (Measuring Youth Well-Being). Η ποιοτική προσέγγιση της έρευνας αποσκοπεί μέσω των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων (συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης) να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και οι νέοι κατανοούν αυτές τις έννοιες, καθώς και τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς για την ευημερία και το μέλλον τους σε περίοδο κρίσης. Προκύπτει ότι η ευημερία είναι συνδυασμός ψυχολογικών και κοινωνικών συνθηκών και αναδεικνύεται η ανάγκη να ακουστούν τα παιδιά και οι νέοι, ιδιαίτερα από όσους ασκούν πολιτική, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στην κρίση και στις ολοένα εντονότερες κοινωνικές ανισότητες (EL)
The article presents the findings of a survey on children’s and youth well-being and quality of life, as part of the European research programme MYWEB (Measuring Youth Well-Being). The qualitative approach of the survey employing the appropriate research methods (interviews and focus groups) aims to highlight the way children and young people perceive these concepts and the factors they value for their well-being and their future in a period of crisis. It is concluded that well-being is a combination of psychological and social conditions and that it is essential the children’s and youth voice is heard particularly by those engaged in political decision-making in order to tackle the crisis and the subsequent social inequalities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιότητα ζωής (EL)
ευημερία (EL)
οικονομική κρίση (EL)
νέοι (EL)
παιδιά (EL)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-03-30


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 147 B'; 75-102 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: 147 B'; 75-102 (EN)

Copyright (c) 2017 Αλεξάνδρα Κορωναίου, Γεώργιος Αλεξιάς, Ειρήνη Χιωτάκη-Πούλου, Γεώργιος Χ. Βάγιας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.