Ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία στην Ελλάδα και η προβληματική σχετικά με την καταγραφή της στις επιχειρήσεις και την οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία στην Ελλάδα και η προβληματική σχετικά με την καταγραφή της στις επιχειρήσεις και την οικονομία (EL)
Data analysis on innovation in Greece. The challenge of surveying innovation in enterprises and economy (EN)

Chrysomallidis, Charalampos

Η καινοτομία αποτελεί μια έννοια που χρησιμοποιείται συχνά και με διασταλτικό τρόπο, ενώ και οι έρευνες που αποσκοπούν στη μέτρησή της υπόκεινται σε υποκειμενικά κριτήρια, θέτοντας έτσι όρια στην αναλυτική και επεξηγηματική ισχύ τους. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να παραθέσει αρχικά την προβληματική ως προς τον ορισμό της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, αποτυπώνει την καινοτομία στην Ελλάδα σε πραγματολογικό επίπεδο και αναδεικνύει τα αντικρουόμενα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουν συναφείς με την καινοτομία έρευνες. Τέλος επιχειρεί να ερμηνεύσει τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό, επικεντρώνοντας την ανάλυση περί καινοτομίας στην ελληνική περίπτωση. (EL)
Innovation, as a meaning, is often used in a dilating way, while surveys at national level to measure innovation in enterprises are subject to specific criteria, limiting their analytical and explanatory power. The article aims to initially show off the problems with the concept of innovation, taking into account recent developments. Then it presents factually innovation in Greece, highlighting the –sometimes contradictory- conclusions that arise from official and other reviews on innovation. Finally the article attempts to interpret the reasons for this phenomenon, focusing on the Greek case. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

έρευνες εθνικής εμβέλειας (EL)
σύνθετοι δείκτες (EL)
Ελλάδα (EL)
καινοτομία (EL)
επιχειρήσεις (EL)
innovation (EN)
Greece (EN)
composite indicators (EN)
national surveys - reviews (EN)
enterprises (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2017: 148; 3-38 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2017: 148; 3-38 (EN)

Copyright (c) 2017 Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.