Χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις των οικιστικών πολιτικών για τους μετανάστες και πρόσφυγες της Ελλάδας: μια κριτική επισκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις των οικιστικών πολιτικών για τους μετανάστες και πρόσφυγες της Ελλάδας: μια κριτική επισκόπηση (EL)
Spatial and social aspects of the housing policies for refugees and immigrants in Greece: a critical overview (EN)

Papageorgiou, Marilena
Gemenetzi, Georgia

Η εργασία αξιολογεί κριτικά αφενός πτυχές των οικιστικών πολιτικών των περιόδων 1920 και 1990, αφετέρου τα εγχειρήματα στεγαστικής διαχείρισης της σημερινής προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Στόχος είναι η αξιοποίηση των εμπειριών του παρελθόντος για τη διαμόρφωση της κατάλληλης οικιστικής πολιτικής για την τρέχουσα κρίση. Αυτή, για να είναι κοινωνικά και οικονομικά επωφελής, θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες αρχές: α) γεωγραφική διασπορά του νέου πληθυσμού βάσει χωροταξικών κριτηρίων και συνεκτίμησης των επιδιώξεων και δεξιοτήτων του, β) ένταξη των στεγαστικών επιλογών στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, γ) διασπορά του νέου πληθυσμού στον πολεοδομικό και κοινωνικό ιστό μέσω της κοινωνικής ενοικιαζόμενης κατοικίας. (EL)
The paper critically assesses the housing policies adopted in the 1920s and 1990s as well as the housing rehabilitation adopted for the new-coming refugee and immigrant populations. Considering the experiences of the past, it is deduced that housing policy for the new-coming populations have to endorse the following principles in order to be beneficial to the national economy and society: a) rational geographical distribution of the newcoming populations according to spatial criteria and their personal needs and skills, b) housing rehabilitation in the framework of an integrated urban planning, c) dispersion within the social and urban fabric via social rental housing. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετανάστες (EL)
πρόσφυγες (EL)
κοινωνικές διαστάσεις (EL)
οικιστικές πολιτικές (EL)
χωρικές διαστάσεις (EL)
housing policies (EN)
refugees (EN)
social aspects (EN)
spatial aspects (EN)
immigrants (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2017: 148; 39-74 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2017: 148; 39-74 (EN)

Copyright (c) 2017 The authors (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.