Η μεθοδολογία του έργου του Μακιαβέλι «Ο Ηγεμόνας»: O Μακιαβέλι ένας πρώιμος θετικιστής;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η μεθοδολογία του έργου του Μακιαβέλι «Ο Ηγεμόνας»: O Μακιαβέλι ένας πρώιμος θετικιστής; (EL)
The methodology of Machiavelli’s work «The Prince»: Is Machiavelli an early positivist? (EN)

Evaghorou, Evaghoras L.

Η εξακρίβωση και αξιολόγηση του τρόπου εκπόνησης του έργου του Μακιαβέλι «Ο Ηγεμόνας» αποτελεί μια διεργασία που αφορά στην εξέταση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της μεθοδολογίας που ο συγγραφέας του χρησιμοποιεί. Η διεργασία αυτή οδηγεί στον έλεγχο της υπόθεσης αν «Ο Ηγεμόνας» έχει θετικιστικά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δόμησής του. Στη βάση της παράθεσης των παραδοχών του θετικιστικού ρεύματος, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, εξετάζεται ο βαθμός συσχέτισης της μεθοδολογίας του Μακιαβέλι στον Ηγεμόνα με τα χαρακτηριστικά του θετικιστικού ρεύματος. Η έρευνα καταλήγει συμπερασματικά στο ότι η μεθοδολογία του Μακιαβέλι στον Ηγεμόνα έχει αρκετά στοιχεία της θετικιστικής μεθοδολογίας, αν και σε μερικά παρεκκλίνει. (EL)
The identification and evaluation of the way Machiavelli elaborated his work «The Prince» is a process that refers to the examination and analysis of the characteristics of the author’s methodology. This process leads to the test of the hypothesis whether «The Prince» has positivist characteristics with regards to the way it had been structured. Presenting the main principles of positivism which had been developed the 1970 decade in the science of International Relations, it is examined the correlation between Machiavelli's methodology in «The Prince» and the positivist characteristics. The research concludes that Machiavelli’s methodology in «The Prince» has several elements of the positivist methodology although in some of them deviates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ηγεμόνας (EL)
θετικισμός (EL)
Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων (EL)
Μακιαβέλι (EL)
positivism (EN)
The Prince (EN)
Machiavelli (EN)
Methodology of International Relations (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2019-02-19


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 151; 79-97 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 151; 79-97 (EN)

Copyright (c) 2018 The author (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.