Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών των ευρωπαϊκών κρατών την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια εμπειρική συγκριτική ανάλυση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών των ευρωπαϊκών κρατών την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια εμπειρική συγκριτική ανάλυση (EL)
Sociοeconomic and environmental inequalities between the regions of the European countries in times of economic crisis: An empirical comparative analysis (EN)

Avrami, Lydia

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εμπειρική διερεύνηση των ενδοκρατικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανισοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Προς το σκοπό αυτόν, επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των διαπεριφερειακών αποκλίσεων σε 19 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013, εστιάζοντας στην έκθεση του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο κοινωνικοοικονομικό του επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιείται διαστρωματική-διαχρονική ανάλυση στις περιφέρειες επτά ευρωπαϊκών κρατών την περίοδο 2009-2013, προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του περιφερειακού πληθυσμού. Από την ανάλυση προκύπτουν οι σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών. Αν και η κατανομή της περιβαλλοντικής ποιότητας μεταξύ των περιφερειών φαίνεται να είναι κοινωνικά «δίκαιη», σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη ήδη κοινωνικά ευάλωτες ομάδες εκτίθενται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών, ιδίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (EL)
This study aims to empirically investigate within-country social and environmental inequalities in EU Member States in times of economic crisis. To this end, we conduct the comparative analysis of the interregional deviations in 19 EU Member States in 2013, focusing on the exposure of the regional population to the air pollution and its socio-economic status. A cross-sectional time-series analysis of the regions of seven European countries over the period 2009-2013 is carried out in order to explore the association between the exposure to air pollution and the socio-economic status of the regional population. The analysis demonstrates the significant social and environmental inequalities in the majority of European countries. Even though, the socially equitable distribution of environmental quality between European regions emerged, in some European countries already socially vulnerable groups are exposed to disproportionally high air pollution levels and, consequently, they are more susceptible to climate change effects, especially in times of crisis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ευρωπαϊκά κράτη (EL)
κοινωνικές ανισότητες (EL)
ατμοσφαιρική ρύπανση (EL)
περιβαλλοντικές ανισότητες (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)
environmental inequalities (EN)
social inequalities (EN)
air pollution (EN)
European countries (EN)
climate change (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2019-09-27


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2019: 152; 3-44 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2019: 152; 3-44 (EN)

Copyright (c) 2019 The Author (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.