Δραστηριότητες σχολής, εξωσχολική μάθηση και απασχόληση για τον μαθητή της Γ´ λυκείου στο φάσμα του καθημερινού εξωσχολικού χρόνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔραστηριότητες σχολής, εξωσχολική μάθηση και απασχόληση για τον μαθητή της Γ´ λυκείου στο φάσμα του καθημερινού εξωσχολικού χρόνου (EL)
LEISURE ACTIVITIES, OUT OF SCHOOL LEARNING AND EMPLOYMENT FOR THE STUDENT OF THE 3RD HIGH SCHOOL IN THE SPECTRUM OF THE DAILY FREE TIME (EXTRACURRICULAR) (EN)

Λιάμπας, Τάσος
Τουρτούρας, Χρήστος

Στην εργασία εξετάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του μαθητή της Γ´ λυκείου μετά το σχόλασμα. Ειδικότερα, συσχετίζονται βασικοί παράγοντες (κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, φύλο, επίδοση και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) που συνθέτουν το προφίλ του, τόσο με δραστηριότητες που είναι επανάληψη του σχολικού «εργασιακού βίου» (π.χ. φροντιστήριο) όσο και, σπανιότερα, βιοπορισμού (δουλειά), αλλά και μ' εκείνες που δίνουν περιεχόμενο στη σχόλη του (π.χ. παρέες, μουσική κ.ά.). (EL)
The study examines the pupil's activities of the 3rd degree of high school after the end of the school day. It correlates main factors, such socio-economic and educational level of the pupil's family, his/her gender, graduation and access to higher education, which compose his profile with activities that are, repetition of school «working life» (e.g., tutorial school) and, more rarely, real work and also, with those who give meaning in leisure (e.g. companionships, music etc.). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθητές λυκείου (EL)
πολιτισμικό κεφάλαιο (EL)
εξωσχολικές δραστηριότητες (EL)
εξωσχολικός χρόνος (EL)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2012-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2012: 137-138, Α-Β; 141-172 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2012: 137-138, Α-Β; 141-172 (EN)

Copyright (c) 2012 Τάσος Λιάμπας, Χρήστος Τουρτούρας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.