Κρίση οικονομίας, απορρύθμιση κοινωνικής πολιτικής: Η νέα «μικροελληνική» καταστροφή 2010-2011

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Κρίση οικονομίας, απορρύθμιση κοινωνικής πολιτικής: Η νέα «μικροελληνική» καταστροφή 2010-2011 (EL)
Economic Crisis and Social Policy Deregulation: The New «Greece Minor Disaster» 2010-2011 (EN)

Βενιέρης, Δημήτρης

Σκοπός του κειμένου είναι να διερευνήσει την επίδραση της εθνικής πολιτικής ακρισίας και την επήρεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κοινωνική πολιτική της χρεοκοπημένης Ελλάδας του 2010-11. Πρόκειται για μια σύνθετη αλληλεπίδραση που διαμορφώνεται από ένα υβριδικό μοντέλο λήψης αποφάσεων που εξαρτάται από τις παγκόσμιες αγορές, καθορίζεται από τον υπερεθνικό δανεισμό και οιονεί εφαρμόζεται από την εθνική πολιτική διαχείριση, η οποία θυσιάζει την κοινωνία στο βωμό της οικονομίας της αγοράς. Αποφάσεις που ελήφθησαν εν θερμώ, επιβλήθηκαν βίαια και βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τη ραγδαία επιδεινούμενη κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη βασίζεται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές –μνημόνια συνεργασίας, θεσμικό πλαίσιο, δημοσιεύματα στον Τύπο, επιστημονικές εργασίες– και αναλύει τις ριζικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική την εποχή της κρίσης, σκιαγραφώντας τη δυνάμει έκβασή τους στην κοινωνική ευημερία. (EL)
The aim of this paper is to investigate the influence of the national political absurdity and the effect of the global economic crisis on social policy in the bankrupt Greece of 2010-11. All this is modulated by a hybrid model of decision making which is enforced by the markets, is determined by the supranational lenders and is quasi-implemented by the national administration. This is a multidimensional mutual influence which is approached through different academic disciplines with political economy at the core, and is spread to several levels with society sacrificed for market economy. The analysis will focus on the outcome of this urgent situation on the corrupt and decayed Greek social policy during this momentous period. Decisions were taken under overwhelming pressure, were enforced violently and are in contrast to a rapidly aggravating social reality. Decisions however, which have a permanent and antisocial nature… The new Greek ‘social policy’ of 2011-15 has been shaped under the immense compulsion of the EU and the IMF. It deteriorates social rights and intensifies individual duties. It is an austerity policy counteracting an equalizing social policy, which –either generous and decent, or residual and inadequate– is justified only in case it is fair and efficient. In other words, only in case it promotes social justice and it makes rational use of scarce resources. This study is based on original documents and secondary sources and analyses the radical changes in social policy in the era of crisis in the fields of social insurance, health, social assistance and employment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2011-01-01


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2011: 134-135 A'-B'; 101-131 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2011: 134-135, A-B; 101-131 (EN)

Copyright (c) 2011 Δημήτρης Βενιέρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.