Η «ΚΡΙΣΗ» ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ «ΚΡΙΣΗ» ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
The C risis in the Press. A thematic and linguistic analysis (EN)

Λέανδρος, Νίκος
Παπαδοπούλου, Δήμητρα
Ψύλλα, Μαριάννα

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο εθνικός και περιφερειακός Τύπος πρόβαλε την οικονομική και κοινωνική κρίση, ενώ, παράλληλα, εξετάζεται η επίδραση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην οπτική που υιοθετούν τα Μέσα. Ως σώμα εργασίας επιλέχτηκαν δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας με την υψηλότερη μέση ημερήσια κυκλοφορία το 2010, που ανήκουν σε ομίλους με ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες, και δύο από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του περιφερειακού Τύπου που ανήκουν σε ανεξάρτητες εκδοτικές επιχειρήσεις. Η μέθοδος που εφαρμόσαμε είναι η κλασική θεματική ανάλυση καθώς και η «ανάλυση λόγου» που εστιάζει σε γλωσσολογικής φύσης φαινόμενα, ενώ η περίοδος μελέτης ορίστηκε από τις 24 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2010. (EL)
This study aims to investigate how the Greek economic and social crisis was reported by the national and regional Press and the impact of ownership patterns in the perspective adopted by the media. Our corpus of research includes the two national dailies with the highest circulation in 2010 and two leading regional newspapers. The former belong to conglomerates with activities which extend beyond the media field, while the latter are published by independent publishing companies. Our method is classical thematic analysis, as well as discourse analysis, which focus on linguistic phenomena. The period of research extends from 24 April to 9 May 2010. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2011-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2011: 134-135, A-B; 237-255 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2011: 134-135, A-B; 237-255 (EN)

Copyright (c) 2011 Νίκος Λέανδρος, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μαριάννα Ψύλλα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.