Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης για Αξιοπιστία και Βελτίωση Απόδοσης σε Συστήματα Δοσοληψιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Using the Remote Main Memory in a Workstation Cluster for Reliability and Performance in Transactional Based Systems
Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης για Αξιοπιστία και Βελτίωση Απόδοσης σε Συστήματα Δοσοληψιών

Ιωαννίδης, Σωτήρης (EL)
Ioannidis, Sotiris (EN)

Ευάγγελος Μαρκάτος

Οι δοσοληψίες χρησιμοποιούνται σε μια πλειάδα συστημάτων, από εφαρμογές CAD μέχρι συστήματα αρχείων και μεγάλης κλίμακας βάσεις δεδομένων. Αυτό που κάνει τη χρήση τους ελκυστική είναι οι ιδιότητες της ατομικότητας και ανάκτησης που έχουν. Για να μπορούν όμως να υποστηρίξουν τις παραπάνω ιδιότητες βασίζονται στη χρήση μαγνητικών δίσκων για σταθερή αποθήκευση. Δυστυχώςοι μαγνητικοί δίσκοι προκαλούν ``μποτιλιάρισμα`` στην απόδοση λόγω του υψηλού χρόνου προσπέλασης τους. αυτό κάνει τις δοσοληψίες ακριβές και περιορίζει τη χρήση τους. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνολική κύρια μνήμη των σταθμών εργασίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών για να αυξήσουμε την απόδοση σε συστήματα δοσοληψιών. Παρουσιάζουμε τις αλλαγές που κάναμε σε δύο υπάρχοντα συστήματα δοσοληψιών, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν την απομακρυσμένη μνήμη και να αποφύγουν τη σύγχρονη προσπέλαση στο δίσκο. Επιπλέον παρουσιάζουμε τη σχεδιάση και υλοποίηση ενός νέου συστήματος που προσφέρει σταθερή μνήμη χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη μνήμη. Για τα παραπάνς συστήματα παραθέτουμε μια σειρά πειραμάτων που έγιναν για να αξιολογηθούν οι ιδέες μας. Συμπεραίνουμε ότι η χρήση απομακρυσμένης μνήμης βοηθάει την απόδοση σε συστήματα δοσοληψιών και αυτά τα οφέλη θα αυξηθούν στο μέλλον. (EL)
Transactions are used in a wide variety of systems, ranging from CAD applications to file systems and large-scale data bases. What makes them atractive is the properties of atomicity and recoverability. In order to support the above properties transactions rely on the use of magnetic disks as a non-volatile storage medmedium. Unfortunately magnetic disks become a performance bottleneck because of their high access time. This causes transactions to become expensive and limits their uses. In this paper we describe how to use the collective main memory in a Network of Workstations (NOW) to improve the performance of transaction-based systems. We present the changes we introduced on two existing transaction based systems, in order for them to use the network memory and therefore avoid synchronous disk I/O. Furthermore we present the design and implementation of a new system that provides non-volatile memory by using network memory. For the above systems we present a variety of experiments that were performed in order to evaluate our ideas. We conclude that the use of remote main memory benefits the performance of transactions and these benefits will probably increase in the near future. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

α) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, β) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες


1996-11-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)