Διερεύνηση του μηχανισμού της ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενηλίκου μη ανοσολογικής αρχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση του μηχανισμού της ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενηλίκου μη ανοσολογικής αρχής

Γκιουρέμου, Καλλιόπη Π (EL)
Giouremou, Kalliopi P (EN)

Προηγούμενες μελέτες στο εργαστήριο μας έχουν δείξει ότι, ασθενείς με Χρονία Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία του Ενηλίκου Μη Ανοσολογικής Αρχής (Non Immune Chronic Idiopathic Neutropenia of Adult, NI-CINA) έχουν αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών κυτταροκινών στον ορό του αίματος, συμπεριλαμβανομένης και της IL-1b. Δεδομένου του γεγονότος ότι, η IL-1b πιθανόν να επηρεάζει την λειτουργία των στρωματικών κυττάρων του μυελού, σχεδιάστηκε μια μελέτη προκειμένου να διερευνηθεί η ικανότητα των στρωματικών κυττάρων απο ασθενείς με NI-CINA, να παράγουν επαρκείς ποσότητες αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων ή αυξημένες ποσότητες αναστολέων της μυελοποίησης σε καλλιέργειες μυελού μακράς διάρκειας (Long Term Bone Marrow Cultures, LTBMCs). Η έρευνα έγινε σε 52 ασθενείς και 19 φυσιολογικούς μάρτυρες. Βρήκαμε ότι, οι ασθενείς με CINA είχαν μικρότερο αριθμό CD34+, CD34+/CD33+ και CFU-GM μυελικών κυττάρων. Τα στρωματικά κύτταρα ασθενών (LTBMCs) είχαν μειωμένη ικανότητα επαγωγής σχηματισμού αποικιών από φυσιολογικά κύτταρα του μυελού σε σχέση με τα στρωματικά κύτταρα των φυσιολογικών μαρτύρων.Τα υπερκείμενα από καλλιέργειες ασθενών είχαν φυσιολογικές ή αυξημένες συγκεντρώσεις G-CSF. Ανιχνέυσιμες ποσότητες GM-CSF στα υπερκείμενα βρέθηκαν στο 35% των ασθενών και στο 19% των φυσιολογικών μαρτύρων. Η IL-3 και ο MIP-1a δεν ήταν ανιχνεύσιμα σε κανένα υπερκείμενο καλλιέργειας. Επιπλέον, στα υπερκείμενα καλλιεργειών LTBMCs απο ασθενείς, βρέθηκαν αυξημένες ποσότητες IL-6 και TGF-b, οι οποίες συσχετίζονται ισχυρά με τις συγκεντρώσεις της IL-1b στον ορό.Περίπου το 82% των ασθενών είχαν μεγαλύτερες ποσότητες TGF-b1 απο την μεγαλύτερη τιμή που βρέθηκε στους φυσιολογικούς μάρτυρες. Οι τιμές του TGF-b1 συσχετίζονται αρνητικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων και των CD34+/CD33+ κυττάρων στον μυελό. Προτείνουμε ότι, αυξημένα επίπεδα IL-1b στον ορό, τα οποία είναι αποτέλεσμα μιας ήπιας υποκείμενης χρονίας φλεγμονώδους διεργασίας, πιθανόν να επάγουν τα στρωματικά κύτταρα του μυελού να παράγουν τόσο επαγωγείς όσο και αναστολείς της μυελοποίησης. Δoθέντος ότι, η φυσιολογική μυελοποίηση είναι αποτέλεσμα ισόρροπης παραγωγής κυτταροκινών με θετική και αρνητική δράση, φαίνεται ότι η αυξημένη παραγωγή του TGF-b1 από το αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον, στους ασθενείς με ΝΙ-CINA, πιθανόν να καταστέλλει την μυελοποίηση και να συμβάλλει, σε καποιο βαθμό, στην παθογένεια της ουδετεροπενίας στους ασθενείς με ΝΙ-CINA. (EL)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2002-06-17
2001-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.