Αξιολόγηση της λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης (τη χρονική περίοδο 2001-2007)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Evaluationof operation of hospital units of 7th Sanitary Region of Crete (for time period 2001-2007)
Αξιολόγηση της λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης (τη χρονική περίοδο 2001-2007)

Μπροτζάκη, Ειρήνη

Σουλιώτης, Κ
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Στη χώρα μας έχουν σημειωθεί πολυάριθμες Υγειονομικές Μεταρρυθμίσεις σε μία προσπάθεια οι εκάστοτε Κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μία αποτελεσματική πολιτική Υγείας. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν συνοπτικά οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2001-2007, από την ίδρυση δηλαδή των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.) έως σήμερα (2007), οι οποίες αφορούν στην περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και οι οποίες άσκησαν τις επιδράσεις τους στη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, των οποίων επιχειρείται η αξιολόγηση της λειτουργίας για την προαναφερθείσα περίοδο. Αυτό γίνεται με την χρήση δεικτών (Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Ρυθμός Εισροής Ασθενών, Ποσοστό Κάλυψης κλινών κλπ) και άλλων στοιχείων (αριθμός εξετασθέντων, νοσηλευθέντων κλπ) για τα οποία πραγματοποιείται διαχρονική ανάλυση για κάθε νοσοκομειακή μονάδα ξεχωριστά, αφού αρχικά περιγραφεί αναλυτικά η υφιστάμενη εικόνα κάθε νοσοκομείου (έτους 2007). Η εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ενδέχεται να δώσουν στα αρμόδια στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μια χρήσιμη εικόνα των νοσοκομείων της περιοχής ευθύνης τους και να υποβοηθήσουν στην λήψη ορθολογικών αποφάσεων με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη/ασθενή. (EL)
In our country, a significant number of laws have been voted, in an effort of Greek Governments to achieve an effective Health Policy. In this postgraduate study, the legislation that considers health services decentralization in a time period from year 2001 (when foundation of regional health systems in Greece took place) until 2007 is presented because these laws affect the operation of Greek hospitals. This study is focused on the hospitals of 7th Health Region of Crete whose operation evaluates for the pre-mentioned period of time. This evaluation is achieved through diachronic analysis of indexs (such as Average length of stay, Rhythm of Patients Hospitalization, Rate of beds Coverage) and other data (such as number of people examined or hospitalised etc) for all Cretan hospitals. Before this analysis, analytical data, that describe the present condition (of year 2007) of all hospitals, are given. This postgraduate study and its results may be useful to the managers of 7th Health Region of Crete since they can give them a good description of their hospital’s condition and help them take better decisions in order to achieve the best citizens/ patients satisfaction. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Περιφεριακά συστήματα υγείας
Decentralization of health services
Health Services
Νοσοκομειακές μονάδες
Reformation of health system
Ελλάδα
Αναμόρφωση συστήματος υγεία
Greece
Υπηρεσίες υγείας
Evaluation of health services
Hospital Units
Regional health systems
Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
Περιφερειοποίηση υπηρεσιών υγείας


Greek

2009-04-07


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)