Μελέτη των μεταβολών της ελαστικότητας του οφθαλμού σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2006 (EN)
Μελέτη των μεταβολών της ελαστικότητας του οφθαλμού σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας

Κυμιώνης, Γεώργιος (EL)
Kimionis, Georgios (EN)

Σκοπός- Η ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της οφθαλμικής ελαστικότητας (μετρήσεων της σχέσης μεταβολής ενδοφθάλμιου πίεσης-όγκου) και η σύγκριση αυτής μεταξύ ασθενών με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς (ΗΕΩ) και της αντίστοιχης ηλικιακά ομάδας ελέγχου. Σχεδιασμός-Προοπτική συγκριτική κλινική μελέτη Μέθοδος- Στην πρώτη φάση της μελέτης έγινε μελέτη-καταγραφή της επαναληψιμότητας μέτρησης της οφθαλμικής ελαστικότητας μέσω ενός επεμβατικού συστήματος μέτρησης της ενδοφθάλμιου πίεσης-όγκου σε 79 ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καταρράκτη. Στην συνέχεια η σχέση ενδοφθάλμιου πίεσης-όγκου και ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας συγκρίθηκαν μεταξύ 32 ασθενών με ΗΕΩ (Ομάδα ΗΕΩ: 16 με νεοαγγειακού τύπου και 16 με μη-νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ) και 44 ηλικιακά σχετιζόμενους οφθαλμούς (ομάδα ελέγχου) που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη. Κατά την διάρκεια των μετρήσεων 200μl ισότονου διαλύματος (σε βήματα των 4.5 μl) ενέθηκαν στον πρόσθιο θάλαμο μέσω του σκληροκερατοειδούς ορίου ενώ υπήρχε συνεχής καραγραφή της ενδοφθάλμιου πίεσης μέσω ενός αισθητήρα πιέσεως. Αποτελέσματα- Ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας (k=dP/dV σε mmHg] υπολογίστηκε από την κλίση της γραφικής παράστασης πίεσης προς εκχεόμενο όγκο και βρέθηκε 0.0126 mmHg/μL (95% εύρος αξιοπιστίας : 0.0112-0.0149). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας μεταξύ του συνόλου των ασθενών με ΗΕΩ και της ομάδας ελέγχου (ΗΕΩ: 0.0142+0.0077 έναντι της ομάδας ελέγχου: 0.0125+0.0049, p=0.255). Στην συνέχεια 91 εξετάσθηκαν χωριστά οι δύο ομάδες ασθενών με ΗΕΩ (νεοαγγειακού και μη- νεοαγγειακού τύπου) και βρέθηκε ότι ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας ήταν αυξημένος σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στους ασθενείς με νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ έναντι της ομάδας ελέγχου αλλά και των ασθενών με μη-νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ (νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ: 0.0186+0.0078 έναντι Ομάδας ελέγχου: 0.0125+0.0048, p=0.014; έναντι μη-νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ: 0.0104+0.0053, p=0.004). Συμπεράσματα-Παρόλους τους περιορισμούς της παρούσης μελέτης (λόγω του μικρού αριθμού μελετούμενων ασθενών και της υποβολής σε φωτοδυναμική θεραπεία των ασθενών με νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ), φαίνεται ότι οι ασθενείς με νεοαγγειακού τύπου ΗΕΩ παρουσιάζουν αυξημένες τιμές του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας (μειωμένη οφθαλμική ελαστικότητα) σε σχέση με του ασθενείς με ΗΕΩ μη-νεοαγγειακού τύπου και της ομάδας ελέγχου. Η παράμετρος της οφθαλμικής ελαστικότητας ίσως στον μέλλον αποδεικτεί ότι κατέχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη χοριοειδικής νεοαγγείωσης σε ασθενείς με ΗΕΩ. 92 (EL)
Purpose-To develope, an in vivo measurement device of ocular rigidity and compare the ocular rigidity of patients with age-related macular degeneration (AMD) and control subjects Design-Prospective comparative clinical study Methods- In the first part of the current study, the pressure-volume relation and the ocular rigidity coefficient was determined in 79 patients operated for cataract. In the second part, ocular rigidity was compared among thirty-two patients with AMD (AMD group: 16 with neovascular and 16 with non-neovascular AMD) and 44 age matched control patients (control group), operated for cataract. This was achieved by injecting 200 μl of a balanced salt solution (in steps of 4.5 μl) through the limbus in the anterior chamber, while monitoring continually the intraocular pressure with a transducer. Results- The mean ocular rigidity coefficient (k=dP/dV σε mmHg] was found 0.0126 mmHg/μL (95% CI : 0.0112-0.0149). No statistically significant difference in ocular rigidity measurements between patients with AMD and control subjects (AMD: 0.0142+0.0077 vs Control: 0.0125+0.0049, p=0.255) was found. When we examined separately the two subgroups of AMD patients (neovascular and non-neovascular AMD), the average ocular rigidity measurements were higher in patients with neovascular AMD versus both control subjects and patients with non-neovascular AMD (neovascular AMD: 0.0186+0.0078 vs Control: 0.0125+0.0048, p=0.014; vs non-neovascular AMD: 0.0104+0.0053, p=0.004). Conclusions-Despite the limitations placed by the small sample of the examined cases, treated (with photodynamic therapy) patients with neovascular AMD have increased 93 ocular rigidity measurements compared with non-neovascular AMD and control patients. Increased ocular rigidity may have a role in the development of choroidal neovascularisation in AMD. 94 (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2006-09-29
2006-03-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)