Ένα Σύστημα Ελέγχου Ροής της Μεταφοράς www Πληροφορίας σε Δίκτυα TCP/IP

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Ένα Σύστημα Ελέγχου Ροής της Μεταφοράς www Πληροφορίας σε Δίκτυα TCP/IP

Παντερής, Κωνσταντίνος (EL)
Panteris, Constantinos (EN)

Κ. Κουρκουμπέτης

Το WWW δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μεταφέρουν ταυτόχρονα διάφορα είδη πληροφορίας (π.χ. κείμενο, είκόνα). Πολλές φορές, όλα αυτά τα είδη πληροφορίας δεν ενδιαφέρουν εξίσου κάποιο χρήστη, χωρίς όμως αυτός να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τις προτιμήσεις του. 'Ετσι έχουμε ως αποτέλεσμα δεδομένα που δεν είναι πολύ σημαντικά για το χρήστη να οδηγούν το δίκτυο σε συμφόρηση και ταυτόχρονα να καθυστερούν τα δεδομένα μεγαλύτερης σημασίας. Η συμφόρηση είναι ένα συνηθησμένο φαινόμενο στα δίκτυα TCP/IP και προκύπτει από τον ανταγωνισμό των συνδέσεων σε μία προσπάθεια να αυξήσουν όσο περισσότερο γίνεται το ρυθμό αποστολής τους. Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της συμφόρησης που διαθέτει το TCP (έλεγχος ροής με τη μέθοδο παραθύρου, αργή εκκίνηση) δε χρησιμοποιούν ακριβή γνώση για την κατάσταση του δικτύου, με αποτέλεσμα, πολλές φορές, να έχουμε την άκαιρη και ανακριβή αντίδρασή τους σε καταστάσεις συμφόρησης στο δίκτυο. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου ροής του TCP και ταυτόχρονα να δώσουμε στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει προτεραιότητες ανάμεσα στα διαφορετικά είδη πληροφορίας που επιθυμεί να λάβει. Το σύστημα ελέγχου ροής (αφού ενημερωθεί από το πρωτόκολλο HTTP για τις προτιμήσεις του χρήστη) εκτιμά την κατάσταση του δικτύου και ελέγχει τη ροή των συνδέσεων. Βασική επιδίωξη είναι να περιοριστεί σημαντικά ο ρυθμός αποστολής των συνδέσεων μικρής προτεραιότητας (έτσι ώστε να μην οδηγείται το δίκτυο σε συμφόρηση) και να αυξηθεί (όσο αυτό είναι δυνατό) ο ρυθμός αποστολής των συνδέσεων υψηλής προτεραιότητας. Δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες προς το χρήστη υπηρεσίες και ταυτόχρονα να εμποδίσουμε μικρής σημασίας (για το χρήστη) δεδομένα να προκαλέσουν συμφόρηση στο δίκτυο. Κάναμε πειραματικές μετρήσεις για διάφορες συνδέσεις και τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Η κυκλοφορία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έθεσε ο χρήστης και η απόδοση των συνδέσεων υψηλής προτεραιότητας βελτιώθηκε σημαντικά. (EL)
WWW enables users to transfer simultaneously different kinds of information (e.g. text, image). Lots of times, users aren't equally interested in all these kinds of the transfered information, without being able to express their preferences. So this results in having data which, although they aren't very important for the user, make network congested and at the same time delay the transfer of data of greater importance. Congestion is an ordinary phenomenon in TCP/IP networks. It comes up from the competition of the connections to increase their transfering rate. The mechanisms implemented to control the congestion (window flow-control, slow-start algorithm) don't use any knowledge about the condition of the network and as a result, many times, they react inaccurately and out of date to conditions of congestion in the network. In this work we try to improve the TCP flow control mechanisms and at the same time enable the user to determine priorities among the different kinds of WWW information he wishes to receive. The flow control system (after receiving the user's preferences from the HTTP protocol) estimates the condition of the network and controls the flow of connections. Basicaly, we aim at reducing the rate of low priority connections drastically (so they don't make the network congested) and increasing - when possible - the transfering rate of high priority connections. In other words, we try to improve the services provided to the user and at the same time prevent non important data (for the user) from leading the network to congestion. We experimented on measuring the performance of different connections and the results were satisfactory. The network traffic was determined according to the priorities set by the user and the performance of high priority connections was significantly improved. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

α) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες, β) Μηχανική Οραση και Ρομποτική


1996-11-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)