Ο ρόλος των μειωτών ιοντικής ισχύος στη διαλυτότητα των βιομορίων στα μικτά υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύματα και εφαρμογές στη χρωματογραφία και στην κρυστάλλωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe role of ionic strength reducers in the solubility of biomolecules in mixed aqueous electrolytic solutions and applications to chromatography and crystallization
Ο ρόλος των μειωτών ιοντικής ισχύος στη διαλυτότητα των βιομορίων στα μικτά υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύματα και εφαρμογές στη χρωματογραφία και στην κρυστάλλωση

Παπανικολάου, Ιωάννης Κ

Γανωτάκης, Δημήτρης

Ορίζουμε σαν μειωτές ιοντικής ισχύος ή απλά μειωτές τους οργανικούς διαλύτες, PEG και όσα άλλα πολικά μόρια μειώνουν την ιοντική ισχύ ενός ηλεκτρολυτικού διαλύματος, όταν προστεθούν σε αυτό. Οι μειωτές, ελαττώνοντας τη διηλεκτρική σταθερά του διαλύματος, επάγουν την δημιουργία ουδέτερων ιοντικών ζευγών, που έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της ιοντικής ισχύος του διαλύματος. Η εξίσωση του Green περιγράφει την εξάρτηση της διαλυτότητας ενός βιομορίου από την ιοντική ισχύ του υδατικού ηλεκτρολυτικού διαλύματος. Δημιουργήσαμε τη γενικευμένη εξίσωση του Green, η οποία περιγράφει τη διαλυτότητα των βιομορίων στα μικτά υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Σύμφωνα με την εξίσωση αυτή, η διαλυτότητα ενός βιομορίου στη γενικευμένη εναλάτωση αυξάνει με αύξηση του ηλεκτρολύτη ή και με ελάττωση του μειωτή και αντίθετα, και η διαλυτότητα στη γενικευμένη εξαλάτωση αυξάνει με ελάττωση του ηλεκτρολύτη ή και με αύξηση του μειωτή και αντίθετα. Σαν αποτέλεσμα της γενικευμένης εξίσωσης του Green, η έκλουση από τους ιοντοανταλλακτικούς προσροφητές επάγεται από την αύξηση του ηλεκτρολύτη ή και την ελάττωση του μειωτή και αντίθετα. Επίσης, η έκλουση από τους υδροφοβικούς προσροφητές επάγεται από την ελάττωση του ηλεκτρολύτη ή και την αύξηση του μειωτή και αντίθετα. Συμπερασματικά, στα υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύματα, η προσθήκη μειωτών ιοντικής ισχύος αυξάνει τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και μειώνει τις πολικές αλληλεπιδράσεις. (EL)
We define as Ionic strength reducers or simply reducers the organic solvents, PEG and all other substances that reduce the ionic strength of an electrolyte solution. The reducers, by decreasing the dielectric constant of a solution, induce the formation of neutral ion pairs, which results in reduced ionic strength. Green's equation describes the solubility of biomolecules in an electrolyte solution as a function of the ionic strength. We have formulated the generalized Green's equation, the solubility of biomolecules in the generalized salting in increases, when the electrolyte concentration increases and or the reducer concentration decreases and vise versa. And the solubility of macromolecules in the generalizedsaltingout increases, when the electrolyte concentration decreases and or the reducer concentration increases and vise versa. As a result of the generalized Green's equation, elution from Ion exchange matrices is included by the increase of the electrolyte concentration and or by the decrease of the reducers concentration and vise versa. In conclusion, in aqueous electrolyte solutions, the addition of ionic strength reducers increases electrostatic interactions and decreases polar interactions. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

ΕΝΑΛΑΤΩΣΗ
Κρυστάλλωση
Οργανικοί διαλύτες
Βιομόρια
Διαλυτότητα
ΕΞΑΛΑΤΩΣΗ
Χρωματογραφία


Ελληνική γλώσσα

1995-12-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.