Σύνθεση και χαρακτηρισμός A2B2 πορφυρινών για εφαρμογή σε ηλιακές κυψελίδες περοβσκιτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Σύνθεση και χαρακτηρισμός A2B2 πορφυρινών για εφαρμογή σε ηλιακές κυψελίδες περοβσκιτών

Μακρή, Γεωργία

Κουτσολέλος, Αθανάσιος

Οι κύριες πηγές ενέργειας του πλανήτη συνεχίζουν να μειώνονται με εκθετικό ρυθμό και η εκμετάλλευσή τους αποδεικνύεται επιζήμια για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, την τελευταία δεκαετία η επιστήμη έχει απασχοληθεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η σύνθεση δύο νέων πορφυρινικών συμπλόκων, τύπου A2B2, η απομόνωσή τους μέσω χρωματογραφίας στήλης και η ταυτοποίησή τους με φασματομετρία UV-Vis, φασματομετρία μάζας MALDI-TOF και φασματοσκοπία NMR. Τα πορφυρινικά αυτά παράγωγα φέρουν δύο ομάδες δότες ηλεκτρονίων στην περιφέρειά τους, και πιο συγκεκριμένα δύο φαινυλικές–NMe2 ομάδες, καθώς και δύο φαινύλια που το καθένα φέρει δύο αλκόξυ- ομάδες, διαφορετικού μήκους σε κάθε μόριο. Τόσο οι αμετάλλωτες όσο και οι μεταλλωμένες με ψευδάργυρο ενώσεις πρόκειται να επιστρωθούν πάνω από ένα στρώμα περοβσκίτη σε ηλιακές κυψελίδες PSCs και να λειτουργήσουν ως μεταφορείς οπών. (EL)
The planet's main sources of energy continue to decline at an exponential rate and their exploitation is proven to have a harmful effect to the environment. For this reason, over the last decade, science has been working with the use of renewable energy sources, such as solar and wind, which are environmentally friendly. The purpose of this diploma thesis is to synthesize two new porphyrin complexes of A2B2 type, to isolate them by column chromatography and to identify them by using UV-Vis spectroscopy, MALDI-TOF mass spectrometry and NMR spectroscopy. These porphyrin derivatives carry two groups of electron donors at their periphery, more specifically two phenyl-NMe2 groups, as well as two phenyl groups each carrying two alkoxy- chains of different lengths in each molecule. Both free-base and zinc-metallated compounds are to be coated over a layer of perovskite in PSCs solar cells and to act as hole transporting materials (HTM). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2018-03-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.