Αναγωγή αλκυνίων και βοριοσιλυλίωση κυκλικών αιθέρων καταλυόμενες από νανοσωματίδια Au

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReduction of alkynes and silaboration of cyclic ethers catalyzed by gold nanoparticles
Αναγωγή αλκυνίων και βοριοσιλυλίωση κυκλικών αιθέρων καταλυόμενες από νανοσωματίδια Au

Βασιλικογιαννάκη, Ελένη

Στρατάκης, Μανώλης
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Λυκάκης, Ιωάννης

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν νέες εφαρμογές νανοσωματιδίων Au ως καταλύτες στην επιφάνεια οξειδίων μετάλλων σε οργανικούς μετασχηματισμούς, καθώς και η μηχανιστική μελέτη των μετασχηματισμών αυτών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: -Τα νανοσωματίδια Au/TiO2 καταλύουν την εκλεκτική αναγωγή π-συστημάτων και πιο συγκεκριμένα την αναγωγή αλκυνίων προς τα αντίστοιχα cis-αλκένια με τη χρήση του συμπλόκου διμεθυλαμίνης βορανίου (Me2NHBH3, DMAB) ως αναγωγικό σε εξαιρετικές αποδόσεις υπό ήπιες συνθήκες. Αυτή η αναγωγική διαδικασία αποτελεί μία πολύ ελκυστική εναλλακτική μεθοδολογία της κλασικής υδρογόνωσης Lindlar. Αυτό το πρωτόκολλο στερεοεκλεκτικής ημιυδρογόνωσης αλκυνίων εφαρμόστηκε στη σύνθεση του φυσικού προϊόντος combretastatin A-4. -Μελετήθηκε η βοριοσιλυλίωση οξετανίων και μη ενεργοποιημένων εποξειδίων από το διμεθυλοφαινυλοσιλυλο βορονικό εστέρα της πινακόλης (Me2PhSiBpin) υπό ήπιες συνθήκες, καταλυόμενη από νανοσωματίδια Au/TiO2. Η αντίδραση αυτή σχηματίζει β-σιλυλοξυ ή γ-σιλυλοξυ βορονικούς εστέρες και είναι η πρώτη φορά που ένας τέτοιος μετασχηματισμός αναφέρεται στη βιβλιογραφία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. -Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία η ισομερείωση 2,2-διυποκατεστημένων οξετανίων προς ομοαλλυλικές αλκοόλες, καταλυόμενη από νανοσωματίδια Au/TiO2. (EL)
In the present thesis, new applications of gold nanoparticles as catalysts, supported on metal oxides surfaces were studied on a variety of organic transformations. Mechanistic studies were performed on each reaction. The results can be summarized as follows: -Supported gold nanoparticles on titania catalyze the selective hydrogenation of π-systems, in particular, the semihydrogenation of alkynes into alkenes with dimethylamine borane complex (Me2NHBH3, DMAB) as reductant, in excellent yields under mild conditions. Internal alkynes provide cis-alkenes, making this protocol an attractive alternative of the classical Lindlar’s hydrogenation. This protocol of stereoselective semihydrogenation of alkynes was applied in the efficient synthesis of a natural product, combretastatin A-4. -The silaboration of oxetanes and unactivated epoxides by dimethylphenylsilyl boronic ester of pinacol (Me2PhSiBpin) catalyzed by Au/TiO2 under mild conditions was studied. This transformation provides β-silyloxy or γ-silyloxy boronic esters. It is the first time that such transformation is reported in literature under any catalytic conditions. -The isomerization of 2,2-disubstituted oxetanes into homoallylic alcohols catalyzed by Au/TiO2 was studied and presented for the first time in literature. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Ετερογενής κατάλυση
Oxetanes
Homoallylic alcohols
Σύμπλοκο Me2NHBH3
Silyloxy boronates
Me2PhSiBpin
Ομοαλλυλικές αλκοόλες
Εκλεκτική αναγωγή
Αλκύνια
Heterogeneous catalysis
Οξετάνια
Εποξείδια
Me2NHBH3
Cis-αλκένια
Silaboration
Selective reduction
Epoxides
Σιλυλοξυ βορονικοί εστέρες
Alkynes
Cis-alkenes


Ελληνική γλώσσα

2016-06-24


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.