Μελέτη των αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του φωτοσυστήματος II των ανωτέρων φυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη των αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του φωτοσυστήματος II των ανωτέρων φυτών

Λυδάκης Σημαντήρης, Νικόλαος

Γανωτάκης, Δημήτριος

Δύο νέες μέθοδοι για το διαχωρισμό μεμβρανών φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII) από το μονοκύτταρο φωτοσυνθετικό οργανισμό Chlamydomonas Reinhardtii παρουσιάζονται στο κεφάλαιο δύο. Τα πρωτεϊνικά υποσύμπλοκα που απομονώθηκαν με αυτές τις μεθόδους χαρακτηρίστηκαν βιοχημικά και φασματοσκοπικά. Οι αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του PSII μελετήθηκαν με φασματοσκοπία EPR και με οπτική φασματοσκοπία. Η ανίχνευση κινητικών ισοτοπικών φαινομένων δευτερίου κατά τη μελέτη αυτών των αντιδράσεων παραπέμπει στη σύζευξη μεταφοράς πρωτονίων-ηλεκτρονίων κατά τη φωτοσυνθετική διάσπαση του νερού. Στην εργασία αυτη προτείνεται ένα νέο μοντέλο για την περιγραφή συτής της διαδικασίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η ροή ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του PSII είναι συζευγμένη με ροή πρωτονίων του υποστρώματος (μόρια νερού). Τα πειραματικά δεδομένα που παρουσιάζονται στα κεφάλαια τρία και τέσσερα συνηγορούν υπέρ αυτού του μοντέλου. Η ρίζα που παράγεται μετά από φωτισμό μεμβρανών PSII από τις οποίες έχουν απομακρυνθεί τα ιόντα ασβεστίου παράγει το σήμα EPR γνωστό σαν "σήμα S3". Στο κεφάλαιο πέντε έγινε φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός του σήματος αυτού και μελέτη των ιδιοτήτων της ρίζας η οποία το παράγει. Στο κεφάλαιο αυτό δείχνεται ότι οι ιδιότητες αυτές εξαρτώνται από τις πειραματικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και ότι οι διαφορές στα πειραματικά δεδομένα που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν είναι απότέλεσμα αυτής της εξάρτησης. Με τη μελέτη αυτή αποδεικνύεται ότι το "σήμα S3" παράγεται από τη ρίζα της τυροσίνης Yz σε μαγνητική αλληλεπίδραση τύπου δίπολο-δίπολο με το σύμπλοκο του μαγγανίου στην κατάσταση S2. (EL)
Two new methods for the isolation of membranes of Photosystem II (PSII) from the green algae Chlamydomonas Reinhardtii are presented in chapter two. The protein subcomplexes which were isolated by these methods were spectroscopically and biochemically characterized. The electon transfer reactions in the oxidizing side of PSII were studied by EPR spectroscopy. The detection of hydrogen kinetic isotope effects on this reactions implies coupling of the electron transfer with proton transfer reactions for the photosynthetic oxidation of water. In this thesis, a new model for this process is presented. According to the model, the electron flow in the oxidizing side of PSII is coupled with a proton flow originating from the substrate water. Experimental data shown in chapters three and four support this model. The radical which is generated by illumination of Ca2+ -depleted PSII membranes produces the EPR signal known as "S3 signal". In chapter five, the spectroscopic characterization of this signal and a study of the properties are dependent on the experimental conditions which are used and the disrepancies in the experimental data reported in previous studies are the results of this dependency. By this study it is proved that the origin of the "S3 signal" is the radical Yz which is magnetically with the manganese cluster at the S2 state with a dipole-dipole interaction. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Ελληνική γλώσσα

1996


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.