Σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών βασισμένη σε εμπλουτισμένες προδιαγραφές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Web services composition based on enhanced specifications
Σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών βασισμένη σε εμπλουτισμένες προδιαγραφές

Αλεβίζου, Βασιλική (EL)
Alevizou, Vassiliki (EN)

Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις υπηρεσίες έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περιγραφή, ανακάλυψη και σύνθεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να χαρακτηριστούν σαν εφαρμογές που είναι προσβάσιμες από άλλες εφαρμογές πάνω από το δίκτυο. Καθώς οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τείνουν να γίνουν εμπορεύσιμα είδη και ο αριθμός τους αυξήθηκε, η ανάγκη για περισσότερες αποτελεσματικές πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζουν τον συντονισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών, αυξήθηκε. Η ικανότητα αποδοτικής επιλογής και σύνθεσης υπηρεσιών για την ικανοποίηση ενός σύνθετου στόχου του χρήστη, είναι ύψιστης σημαντικότητας. Εν τούτοις, οι τρέχουσες περιγραφές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν ενισχύουν την αποδοτική επιλογή και σύνθεση των υπάρχουσων υπηρεσιών. Πολλές δουλειές έχουν προταθεί, μέχρι στιγμής, για την παρουσίαση του προβλήματος της σύνθεσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα πρόβλημα ροών εργασιών ή προγραμματισμού ενεργειών . Αν και πολλές τεχνικές έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η σύνθεση των υπηρεσιών στερείται ακόμα από ικανοποιητικές λύσεις. Οι υπάρχουσες προδιαγραφές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφέρουν στις υπηρεσίες τον ορισμό προσυνθηκών και μετασυνθηκών, για παράδειγμα, συνθήκες που θα πρέπει να ισχύουν στην αρχική και τελική κατάσταση της υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτού του είδους οι συνθήκες δεν είναι ακριβείς για την σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Εξαιτίας της ανάγκης για σύνθεση ενός συνόλου από υπηρεσίες, προκύπτουν πολλές συνθήκες και περιορισμοί που δεν ορίζονται στις ατομικές προδιαγραφές των υπηρεσιών. Για τον ορισμό αυτών των συνθηκών, εμπλουτίσαμε τις προδιαγραφές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αμετάβλητες δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται από όλες τις ενδιάμεσες καταστάσεις της σύνθετης υπηρεσίας. Επιπλέον, ένα σύνολο από κανόνες σύνθεσης, προτάθηκε. Δεδομένων των ακριβών προσυνθηκών, μετασυνθηκών και περιορισμών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που χρειάζονται να συντεθούν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων των σύνθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσία σύνθετων λειτουργιών. Οι κανόνες σύνθεσης ενδυναμώνουν τον συλλογισμό για την σύνθεση και την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή γνώσης συνθετότητας στις περιγραφές των σύνθετων υπηρεσιών. Η θεώρηση τέτοιων κανόνων στο προγραμματισμό ενεργειών (planning) - ειδικά στον αντίστροφο προγραμματισμό - παρέχει αποδοτικότερους τρόπους επιλογής υπηρεσιών σε σύγκριση με τις απλές μεθόδους συσχετισμού μεταξύ εισόδων / εξόδων και προσυνθηκών / μετασυνθηκών. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι επιλογής βασίζονται στην απόδειξη της ικανοποιησιμότητας των κανόνων και παρέχουν την δημιουργία ενός σχεδίου, η εκτέλεση του οποίου θα μας προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. (EL)
In recent years, the service-oriented computing research community has paid a lot of attention to Web service specification, discovery and composition. Web services can be seen as applications accessible to other applications over the Web. As Web services become commodities and their numbers increase, more efficient platforms supporting their orchestration and deployment in applications are needed. The ability to efficiently select and compose services on the Web in order to accomplish a complex user goal is of utmost importance. However, current Web service descriptions do not enable the efficient selection and composition of available services. Several proposals for addressing the Web service composition problem, which can also be seen as a workflow or an AI planning problem, have appeared in the literature. However,, service composition still lacks satisfactory solutions. Current Web service specifications provide services with the definition of preconditions and postconditions, i.e., conditions that must be satisfied in the initial and final state of the service. However, these types of conditions are not sufficient for Web service composition. Due to the need for composition of a set of services, several conditions and constraints that did not exist in the individual service specifications arise. For the definition of these conditions, we augment Web service specifications with invariant assertions. These assertions must be satisfied throughout the set of states of a complex service. In addition, a set of composition rules is proposed. Given specific preconditions, postconditions and invariants of the Web services that need to be composed, we use these rules to determine the effects of the complex Web service in the presence of complex operations. Composition rules enable reasoning about service composition and service interactions. They can be used to provide compositionality knowledge in composite service descriptions. The consideration of such rules in planning - especially in backward planning - can provide more efficient patterns for service selection as compared to the mere matching between inputs / outputs and preconditions / postconditions. These patterns are based on rule satisfiability proving, and provide the generation of a plan, the execution of which will produce the desired goal. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2005-07-27
2005-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)