Ανάπτυξη βιώσιμων συνθετικών τεχνολογιών του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου. Πρώτες ολικές συνθέσεις των φυσικών προϊόντων Paracaseolide A και Pandamarine

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDevelopment of sustainable synthetic technologies using singlet oxygen. First total syntheses of natural products Paracaseolide A and Pandamarine
Ανάπτυξη βιώσιμων συνθετικών τεχνολογιών του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου. Πρώτες ολικές συνθέσεις των φυσικών προϊόντων Paracaseolide A και Pandamarine

Νούτσιας, Δημήτριος Ι.

Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος
Μήλιος, Κωνσταντίνος
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Περγαντής, Σπυρίδων
Ορφανόπουλος, Μιχαήλ
Στρατάκης, Εμμανούλ
Σμόνου, Ιουλία

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται μια σειρά από νέες συνθετικές προσεγγίσεις για τη σύνθεση του κοινού BCDEF πεντακυκλικού συστήματος των φυσικών προϊόντων pinnatoxins και pteriatoxins. Δυο βασικές ιδέες κρύβονται πίσω από τις καινούργιες αυτές προσεγγίσεις. Στη πρώτη περίπτωση συντέθηκαν διάφορα διφουρανικά παράγωγα τα οποία μελετήθηκαν ως προς τη συμπεριφορά τους σε μια αντίδραση φωτοξείδωσης η οποία αναμένεται να δώσει σε ένα στάδιο το BCDEF σκελετό μέσα από μια σειρά διαδοχικών αντιδράσεων. Στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάστηκε η σταδιακή σύνθεση του BCDEF συστήματος χρησιμοποιώντας δύο φορές την αντίδραση φωτοξείδωσης ως αντίδραση κλειδί. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η πρώτη ολική σύνθεση του paracaseolide A, μιας ασυνήθιστης τετρακινανικής διλακτόνης η οποία έχει απομονωθεί από το μαγκρόβιο φυτό Sonneratia paracaseolaris και της οποίας η δομή σχηματίζει μια κοιλότητα - “κλουβι” με οξυγόνα. Το τελικό στάδιο και αποκορύφωμα της συνθετικής αυτής πορείας των 8 σταδίων είναι μια [4+2] αντίδραση διμερισμού ενός 4-υδροξυβουτενολιδίου, το οποίο προκύπτει από φωτοξείδωση ενός φουρανικού υποστρώματος με διεγερμένο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, μέσω της οποίας συντίθενται τρικυκλικές α,β-ακόρεστες γ-λακτάμες. Οι χρήσιμοι αυτοί μετασχηματισμοί εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα την ικανότητα του methylene blue να δρα ως φωτοευαισθητοποιητής άλλα και ως οξειδωτικός καταλύτης. Στη συνέχεια, η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για την πρώτη ολική σύνθεση του φυσικού προϊόντος pandamarine, ενός αλκαλοειδούς που έχει απομονωθεί από το φυτό Pandanus amaryllifolius. Η εξαιρετικά σύντομη συνθετική πορεία που αναπτύχθηκε (6 στάδια συνολικά), στην οποία μάλιστα δεν γίνεται χρήση προστατευτικών ομάδων, έχει ως στάδιο κλειδί μια αποδοτική διαδικασία διαδοχικών αντιδράσεων η οποία εκκινείται από τη φωτοξείδωση ενός συμμετρικού διφουρανικού παραγώγου. (EL)
In Chapter 1, a set of new synthetic approaches towards the synthesis of the common BCDEF pentacyclic system from the natural products pinnatoxins and pteriatoxins, is described. There are two main ideas behind these approaches. In the first case, a series of difuran substrates were synthesized and tested for their participation in an unprecedented one pot reaction sequence that could potentially lead to the formation of BCDEF system in one synthetic operation. In the second case, a stepwise synthetic approach was designed that included two photoxidation sequences as key reactions. In Chapter 2, the first total synthesis of the paracaseolide A, a very unusual tetraquinane oxa-cage bislactone recently isolated from the mangrove Sonneratia paracaseolaris, is described. The final step and culmination of the eight step synthetic sequence is a [4+2] dimerization of a 4-hydroxybutenolide, generated by singlet oxygen-mediated oxidation of a furan precursor. In Chapter 3, a highly efficient and general singlet oxygen-initiated one pot transformation of readily accessible furans into tricyclic α,β-unsaturated γ-lactams. This useful set of transformations relies on exploiting not just the photosensitising ability of methylene blue, but also its redox catalytic properties; properties that have until now been virtually ignored in a synthetic context. Moreover, this methodology has been applied to the first total synthesis of pandamarine, an alkaloid isolated from Pandanus amaryllifolius. The key step of this extremely short (6 steps in total) and protecting group-free synthesis is a highly efficient cascade reaction sequence initiated by the photooxidation of an easily accessible and symmetric difuran precursor. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

5-hydroxy-1H-pyrrol-2(5H)-ones
γ-λακτάμες
Furan photooxidation
Αλκαλοειδή
α,β-ακόρεστες
Pteriatoxins
Βιώσιμη χημεία
Διαδοχικές αντιδράσεις
Cascade reactions
Φωτοξείδωση φουρανίων
Methylene blue
Alkaloids
Singlet oxygen
Διεγερμένο οξυγόνο
5-υδρόξυ-1Η-πυρρολι-2(5Η)-νονες
Polyoxygenated natural products
Πολυοξυγονωμένα φυσικά προϊόντα
Ideal synthesis
Pinnatoxins
α,β- unsaturated γ-lactams
6-υδροξυ-3(2Η)πυρανόνες
6-hydroxy- 3(2H)-pyranones
Sustainable chemistry


Ελληνική γλώσσα

2015-10-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.