0,70 και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε 0,82. Η επαναληψιμότητα (test-retest reliability) μετρήθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) ο οποίος βρέθηκε μεταξύ 0,83 - 0,95 για τις επιμέρους ερωτήσεις και συνολικά για το ερωτηματολόγιο 0,90. Η δομή που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσε τη δομή του πρωτότυπου και βρέθηκε σύμφωνη με ευρήματα άλλων εργαλείων ικανοποίησης ασθενών. Συμπερασματικά, το εργαλείο «Έρευνα για Νοσηλευθέντες Ασθενείς» (Inpatient Survey) βρέθηκε αξιόπιστο και έγκυρο κατά τη χρήση του σε Έλληνες ασθενείς και μπορεί συνεπώς να αποτελέσει, σε μελλοντικές έρευνες εντός των Ελληνικών νοσοκομείων δευτεροβά- θμιας φροντίδας, το βασικό εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών.. Patient satisfaction is an essential dimension in the delivery of healthcare especially when we are trying to quantify the quality aspect of different models. This assumption becomes more important if we take into account the changing pattern in the healthcare market that considers patients as clients and consumers. It is therefore essential to understand the way specific factors affect the satisfaction of patients. However, current evidence suggests there is fragmented understanding of these factors. The international and Greek bibliography has strongly emphasized the lack of reliable and valid tools that can measure these factors. Press Ganey’s “Inpatient Survey” questionnaire was selected through a bibliographical criterion search by previous Regional Health System’s research team of Crete. The translation and validation of the questionnaire was performed according to the international standards (Mapi Research Institute, 2002). The translated questionnaire was validated by a non-random convenience sample of adults (n= 57 number) who were admitted as inpatients in both the Surgical and Pathological sectors of the “Saint George” General Hospital of Chania, Crete during a six (6) week period in 2007 and completed by the patients who were admitted at that time of period. The translated version of the questionnaire was completed by the study participants at the time of their discharge. In order to measure the internal consistency of the questions, Chronbach’s Alpha was calculated and found that seven (7) subscales out of ten (10) were >0.70; the questionnaire’s overall reliability was found 0.82. Test-retest reliability was calculated using the intraclass correlation coefficient and found between 0.83 - 0.95 for the individual questions and 0.90 for the questionnaire in total. Factor analysis showed a structure that agrees with the original version of the questionnaire and with previous findings. Our results indicate the «Inpatient Survey» to be a reliable and valid tool for future use by the Greek secondary care hospitals in the case of conducting systematic inpatient surveys.. Types: text, Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης. Subjects: Νοσηλεία σε νοσοκομείο, Ερωτηματολόγια, Questionnaires, Ποιότητα φροντίδας υγείας, Hospitalization, Hospitals, Public, Quality of Health Care, Patient Satisfaction" />

Μετάφραση, στάθμιση και εφαρμογή ενός εργαλείου μέτρησης ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών σε Νοσοκομείο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Translation, cultural adaption and validation of an inpatient satisfaction measurement tool in a hospital
Μετάφραση, στάθμιση και εφαρμογή ενός εργαλείου μέτρησης ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών σε Νοσοκομείο

Petraki, Eleni
Πετράκη, Ελένη

Μαρκάκη, Αδελαϊς
Λιονής, Χρήστος
Αλεγκάκης, Αθανάσιος
Καραγιάννης, Γεώργιος

Η μέτρηση της ικανοποίησης του ασθενή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον προσδιορισμό της έννοιας της ποιότητας στην υγειονομική φροντίδα, ειδικά μέσα στα πλαίσια της νέας αντίληψης που αντιμετωπίζει τους ασθενείς ως πελάτες και καταναλωτές μέσα στο υγειονομικό σύστημα. Είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης στον ασθενή. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής κατανόηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την ικανοποίηση τους. Στη διεθνή αλλά και Ελληνική βιβλιογραφία τονίζεται η έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων που θα μπορέσουν να μετρήσουν αυτούς τους παράγοντες. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη μετάφραση, στάθμιση και εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μεθοδολογικού εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης του ασθενούς. Το ερωτηματολόγιο «Inpatient Survey» της Press Ganey επιλέχθηκε μεταξύ άλλων μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης με συγκεκριμένα κριτήρια από την ερευνητική ομάδα του πρώην ΠΕΣΥΠ Κρήτης. Η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Mapi Research Institute, 2002). Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο σταθμίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος" με μη τυχαίο δείγμα ενήλικων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στον Χειρουργικό και Παθολογικό Τομέα κατά τη διάρκεια έξι (6) συνεχόμενων εβδομάδων (Μάιος– Ιούνιος, 2007) κατά την οποία οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που παρέλαβαν. Για τον υπολογισμό της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Chronbach’s Alpha και βρέθηκε ότι επτά (7) από τις δέκα (10) υποκλίμακες είχαν συντελεστή >0,70 και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε 0,82. Η επαναληψιμότητα (test-retest reliability) μετρήθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) ο οποίος βρέθηκε μεταξύ 0,83 - 0,95 για τις επιμέρους ερωτήσεις και συνολικά για το ερωτηματολόγιο 0,90. Η δομή που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσε τη δομή του πρωτότυπου και βρέθηκε σύμφωνη με ευρήματα άλλων εργαλείων ικανοποίησης ασθενών. Συμπερασματικά, το εργαλείο «Έρευνα για Νοσηλευθέντες Ασθενείς» (Inpatient Survey) βρέθηκε αξιόπιστο και έγκυρο κατά τη χρήση του σε Έλληνες ασθενείς και μπορεί συνεπώς να αποτελέσει, σε μελλοντικές έρευνες εντός των Ελληνικών νοσοκομείων δευτεροβά- θμιας φροντίδας, το βασικό εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών. (EL)
Patient satisfaction is an essential dimension in the delivery of healthcare especially when we are trying to quantify the quality aspect of different models. This assumption becomes more important if we take into account the changing pattern in the healthcare market that considers patients as clients and consumers. It is therefore essential to understand the way specific factors affect the satisfaction of patients. However, current evidence suggests there is fragmented understanding of these factors. The international and Greek bibliography has strongly emphasized the lack of reliable and valid tools that can measure these factors. Press Ganey’s “Inpatient Survey” questionnaire was selected through a bibliographical criterion search by previous Regional Health System’s research team of Crete. The translation and validation of the questionnaire was performed according to the international standards (Mapi Research Institute, 2002). The translated questionnaire was validated by a non-random convenience sample of adults (n= 57 number) who were admitted as inpatients in both the Surgical and Pathological sectors of the “Saint George” General Hospital of Chania, Crete during a six (6) week period in 2007 and completed by the patients who were admitted at that time of period. The translated version of the questionnaire was completed by the study participants at the time of their discharge. In order to measure the internal consistency of the questions, Chronbach’s Alpha was calculated and found that seven (7) subscales out of ten (10) were >0.70; the questionnaire’s overall reliability was found 0.82. Test-retest reliability was calculated using the intraclass correlation coefficient and found between 0.83 - 0.95 for the individual questions and 0.90 for the questionnaire in total. Factor analysis showed a structure that agrees with the original version of the questionnaire and with previous findings. Our results indicate the «Inpatient Survey» to be a reliable and valid tool for future use by the Greek secondary care hospitals in the case of conducting systematic inpatient surveys. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Νοσηλεία σε νοσοκομείο
Ερωτηματολόγια
Questionnaires
Ποιότητα φροντίδας υγείας
Hospitalization
Hospitals, Public
Quality of Health Care
Patient Satisfaction


Greek

2007-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)