Αερόβια βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με εφαρμογή αντιδραστήρα σταθερής κλίνης

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Aerobic biological treatment of olive mill wastewater with application of bed reactor
Αερόβια βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με εφαρμογή αντιδραστήρα σταθερής κλίνης

Σκρέτας, Νικόλαος Δ.
Skretas, Nikolaos

Περγαντής, Σπύρος
Βαγενάς, Δημήτριος

Τα Υγρά Απόβλητα Ελαιοτριβείου, θεωρούνται ρύποι με ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του υψηλού οργανικού τους φορτίου και την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φαινολικές ενώσεις. Το πρόβλημα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αυτών των αποβλήτων εντείνεται και από την εποχιακή παραγωγή τους με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Επιπλέον, στις φαινολικές ενώσεις έχει αποδοθεί πληθώρα επιβλαβών επιπτώσεων τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας, με εφαρμογή αντιδραστήρα σταθερής κλίνης για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Κάθετος κυλινδρικός αντιδραστήρας ύψους 3 m και διαμέτρου 1.8 m, πληρώθηκε με πλαστικό υλικό μεγάλου πορώδους προς αποφυγή φραξίματος. Σε σύζευξη με μια πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 3 m3 το σύστημα λειτούργησε σε συνεχή λειτουργία με ανακυκλοφορία, για παροχές πάνω από 10 lt/min, αλλά και σε διαλείπουσα λειτουργία με ανακυκλοφορία. Η καλλιέργεια των μικροοργανισμών, υπεύθυνη για την βιοαποδόμηση του οργανικού περιεχομένου και συνολικά των φαινολικών συστατικών, προέρχεται από τον ελαιόκαρπο. Κρίσιμες παράμετροι για τη λειτουργία του αντιδραστήρα, όπως παρατηρήθηκε, είναι ο υδραυλικός χρόνος παραμονής του αποβλήτου στο σύστημα, η θερμοκρασία του ανακυκλοφορούμενου αποβλήτου και η διαθεσιμότητα ανόργανων θρεπτικών συστατικών (άζωτο φώσφορο, μαγνήσιο). Ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας εξασφαλίζει περίσσεια διαλυμένου οξυγόνου που απαιτείται για τη βιολογική δραστηριότητα χωρίς προσθήκη μηχανισμού αερισμού, πράγμα το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της μονάδας. Υπό βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας επιτεύχθηκε επεξεργασία αποβλήτου όγκου μερικών εκατοντάδων κυβικών μέτρων ανά εβδομάδα λειτουργίας με ικανοποιητικές αποδόσεις αντίστοιχες με αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για αερόβια επεξεργασία λυμάτων. Η χρήση αντιδραστήρων σταθερής κλίνης με τη χρήση ανακυκλοφορίας αποτελεί μια πολύ καλή λύση επεξεργασίας φαινολικών αποβλήτων καθώς και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου ακόμη και για μια μικρή μονάδα παραγωγής ελαιολάδου. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, αποτελεί το χαμηλό πάγιο και λειτουργικό κόστος. (EL)
The olive mill wastes (OMW), considered as pollutants with particular importance because of their high organic charge and their high content in phenolic constituents. The problem of treatment and final disposal of these wastes is also intensified by their seasonal production with relatively high rates. Moreover, in the phenolic constituents has been attributed abundance of harmful repercussions so much in the human health and also in the environment. In the present work was studied the application of aerobic biological treatment, bed reactor (trickling filter) in the treatment of OMW. Vertical cylindrical reactor of height 3 m and diameter 1.8 m was filled with plastic material, big porosities in order to avoid obstruction. In coupling with a plastic reservoir of capacity 3 m3, the system functioned in continuous operation with recirculation for loads above 10lt/min, but also in batch operation with recirculation. The culture of micro-organisms, which are responsible for the bioremediation of organic content and phenolic constituents, emanates from the olive pulp. Critical parameters for the operation of reactor as were observed, the hydraulic retention time, the temperature and the availability of inorganic nutritious components such as nitrogen phosphor, magnesium. With regard to dissolved oxygen the way of manufacture and operation of the bioreactor, an excess of dissolved oxygen that is required for the biological activity is ensured without the addition of an apparatus that could increase the operational costs. Under optimal conditions of operation treatment of outcast volume of tens of thousands of liters per week of operation was achieved, with satisfactory output corresponding with those that are reported in the bibliography for aerobic treatment of sewages. The use of reactors of constant bed with the use recirculation constitutes a very good solution of treatment phenolic constituents as well as OMW even for a small unit of production of olive oil. Important advantage of this method constitutes the low constant and functional cost. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Olive mill
Ελαιοτριβείο
Πληρωτικό υλικό σταθερής κλίνης
Plastic material
Aerobic treatment
Ανακυκλοφορία
Recirculation
Αντιδραστήρας
Wastewater
Reactor
Υγρά απόβλητα
Trickling filter

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2009-10-13


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)