Πορφυρινικές ενώσεις ως συμπλοκοποιητές ιόντων με θεραπευτικό ενδιαφέρον

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Πορφυρινικές ενώσεις ως συμπλοκοποιητές ιόντων με θεραπευτικό ενδιαφέρον

Ματσούκη, Νίκη (EL)
Matsouki, Niki (EN)

Οι trans-meso υποκατεστημένες πορφυρίνες αποτελούν δομικές μονάδες με ποικίλες εφαρμογές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ενδιάμεσες ενώσεις κατά τη σύνθεση συστημάτων, υποδοχέων διαφόρων μορίων ή ιόντων, καθώς επίσης και κατά τη σύνθεση ενζυμικών μοντέλων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι αρχικά η σύνθεση μιας σειράς trans-meso υποκατεστημένων πορφυρίνων. Στη συνέχεια, η κατάλληλη τροποποίηση στην υποκατάσταση αυτών των μορίων, οδηγεί στη δημιουργία πορφυρινικών παραγώγων που λειτουργούν σαν μόρια συμπλοκοποίησης μετάλλων μεγάλης ιονικής ακτίνας (La3+, Bi3+). Τέτοιου είδους σύμπλοκα παρουσιάζουν θεραπευτικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένα στον τομέα της ράδιο-ανοσοθεραπείας του καρκίνου. Επίσης σε ένα δευτερεύον τμήμα αυτής της εργασίας, οι trans-meso υποκατεστημένες πορφυρίνες υπόκεινται σε κάποιες αντιδράσεις σύζευξης. Τα συντιθέμενα πορφυρινικά παράγωγα αποτελούν πρόδρομες ενώσεις, από τις οποίες με μια διαδοχή χημικών αντιδράσεων μπορεί να επιτευχθεί η σύνθεση μοντέλων της κυτοχρωμικής c οξειδάσης. (EL)
Trans-meso substituted porphyrins are versatile building blocks with a variety of applications. This type of molecules can be used as intermediates for the preparation of synthetic receptors for several molecules as well as for enzyme models. The aim of this project is the synthesis of several trans-meso substituted porphyrins. The substitution of these derivatives is then modified, resulting to the synthesis of porphyrinic complexes capable to coordinate large ionic radius metals such as La3+and Bi3+. This kind of complexes are considered to be promising in the field of cancer radio-immunotherapy. Another part of this project includes coupling and metallation reactions of trans-meso substituted porphyrins. These derivatives can be used as intermediates for the synthesis of cytochrome c oxidase models. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2007-01-24
2005-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)