Η επίδραση της εξάσκησης της μνήμης εργασίας σε γνωσιακές λειτουργίες στον άνθρωπο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
The effects of working memory practice on cognitive functions in man
Η επίδραση της εξάσκησης της μνήμης εργασίας σε γνωσιακές λειτουργίες στον άνθρωπο

Σταυρουλάκη Βασιλική

Γιακουμάκη Στυλιανή
Σιδηροπούλου, Κυριακή
Μπίτσιος, Παναγιώτης

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της νοητικής εξάσκησης της μνήμης εργασίας στο πλαίσιο της βελτίωσης γνωστικών λειτουργιών στον άνθρωπο. Μέχρι στιγμής, τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα είναι διφορούμενα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν θετική επίδραση της εξάσκησης της μνήμης εργασίας σε άλλες γνωστικές λειτουργίες, αλλά υπάρχουν και μελέτες που δε δείχνουν κάποια αλλαγή μεταξύ ομάδων ελέγχου και ομάδων που είχαν ασκηθεί σε αυτήν. Την αμφισημία αυτή προσπαθεί να διευκρινίσει η τρέχουσα έρευνα, η οποία εξετάζει συγκεκριμένα την επίδραση της εξάσκησης της μνήμης εργασίας στην προσαρμογή στην αλλαγή κανόνων (μία ικανότητα που συνιστά τη γνωστική ευελιξία), ένα φαινόμενο που ονομάζεται «transfer» (ή μεταφορά). Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν σαράντα υγιείς άνδρες συμμετέχοντες οι οποίοι χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες. Αυτές διακρίθηκαν σε α) ομάδα ελέγχου, στην οποία δε γινόταν καθόλου εξάσκηση, β) σε ομάδα μερικής εξάσκησης, όπου η εξάσκηση γινόταν για έξι ημέρες και περιλάμβανε μέχρι τα τρία ψηφία της δοκιμασίας Letter Number Sequencing (LNS), η οποία εξετάζει τη μνήμη εργασίας, και γ) σε ομάδα πλήρους εξάσκησης η οποία διεξαγόταν πάλι για έξι ημέρες αλλά περιλάμβανε ολόκληρη τη δοκιμασία LNS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν πλήρως εξασκηθεί στο LNS εμφάνισαν βελτιωμένες επιδόσεις στη δοκιμασία γνωστικής ευελιξίας, αφού έκαναν λιγότερα λάθη και λιγότερες προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τα στάδια της δοκιμασίας σε σχέση με τις άλλες δυο ομάδες. Συγχρόνως, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας μερικής προσαρμογής στη δοκιμασία. Επομένως, αναδεικνύεται ότι η πλήρης εξάσκηση της μνήμης εργασίας οδήγησε πράγματι σε βελτιωμένες επιδόσεις της προσαρμοστικότητας στην αλλαγή κανόνων. (EL)
The present study aims to investigate the effect of cognitive training of working memory in the context of improving cognitive functions in humans. So far, relevant research results are ambiguous. There are studies showing a positive effect of training working memory in other cognitive functions, but there are studies that do not show any change between the control groups and the groups that had practiced to her. This ambiguity is trying to clarify the current survey, which specifically examines the effect of working memory training in adaptability to change rules (a skill that is the cognitive flexibility), a phenomenon called "transfer". More specifically, the study included forty male healthy participants who were divided into three groups. These were distinguished in a) control group, which participants did not take place at any training, b) partially adapted group, in which the training was for six days and included up to three digits of Letter Number Sequencing Test (LNS), which examines working memory and c) fully adapted group, in which the training was conducted again for six days, but includes the entire LNS test. The results showed that participants who had fully training in LNS showed improved performance on cognitive flexibility test, since they had made fewer mistakes and fewer efforts to complete the steps of the test, in relation to the other two groups. At the same time, there were no statistically significant differences between the control group and the partially adapted group to the test. Thus, it reveals that the full training of working memory actually led to improved performance in adaptability to change rules. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Cognitive flexibility
Γνωστική ευελιξία
Transfer
Μεταφορά


Greek

2016-07-19


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)