Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιογραφική ανασκόπηση : femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική
Literature review :femtosecond laser applications in refractive surgery

Κατσικαλάκη, Αικατερίνη

Παναγοπούλου, Σοφία
Κυμιωνής, Γ.
Σιγανός, Χαράλαμπος

Το femtosecond laser παράγει υπερβραχείς παλμούς φωτός της τάξης των 10-15 sec με δυνατότητα εξάτμισης του ιστού στο σημείο εστίασης χωρίς σημαντικές θερμικές επιδράσεις στους παρακείμενους ιστούς. Οι εφαρμογές του στη διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνουν τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού στην LASIK, τη διόρθωση αστιγματισμού με αστιγματικές κερατοτομές και σφηνοειδείς εκτομές με πολύ μεγάλη ακρίβεια, τη δημιουργία ενδοκερατοειδικών σηράγγων για την ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων για τη διόρθωση μυωπίας, κερατοκώνου και εκτασίας τη δημιουργία ενδοκερατοειδικών θηκών για την ένθεση ενδοστρωματικών ενθεμάτων για τη διόρθωση πρεσβυωπίας, τη δημιουργία ενδοστρωματικών θηκών για την έγχυση ριβοφλαβίνης για θεραπεία CXL, τη διόρθωση μυωπίας με τη μέθοδο ReLEx, τη διόρθωση πρεσβυωπίας με τη μέθοδο IntraCOR, τη βιοψία κερατοειδούς, τη μεταμόσχευση κερατοειδούς, την εγχείρηση καταρράκτη και τη διόρθωση της πρεσβυωπίας αυξάνοντας την ελαστικότητα του κρυσταλλοειδούς φακού. Η εισαγωγή του femtosecond laser βελτίωσε την ακρίβεια και την ασφάλεια της δημιουργίας κρημνού. Η προβλεψιμότητα του πάχους του κρημνού και η ικανότητα για τη δημιουργία ομοιόμορφων κρημνών έχουν ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των επιπλοκών κρημνού σε σύγκριση με τη χειροκίνητη παραδοσιακή μέθοδο κερατοτομής. Στην περίπτωση ένθεσης ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων και δακτυλίων, σε σύγκριση με τις χειροκίνητες τεχνικές, το femtosecond laser κάνει τη δημιουργία σήραγγας και θήκης γρηγορότερη, ευκολότερη και πιο αναπαραγόμενη και επιτρέπει ακρίβεια στις διαστάσεις της (πλάτος, διάμετρο και βάθος). Οι αστιγματικές κερατοτομές και οι σφηνοειδείς εκτομές γίνονται για τη διόρθωση του κατάλοιπου αστιγματισμού, ενώ η μέθοδος ReLEx (FLEx και SMILE) δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης της μυωπίας μόνο με τη χρήση ενός femtosecond laser αφού η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνίσταται στην αφαίρεση τμήματος (μικροφακού) του στρώματος του κερατοειδούς χωρίς τη διεξαγωγή κερατοσμίλευσης με το eximer laser. Η βιοψία του κερατοειδούς γίνεται με πιο ακριβή και ασφαλή τρόπο, με τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικής κατάστασης του ιστού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σοβαρής νόσου. Η femtosecond laser υποβοηθούμενη χειρουργική επέμβαση κερατοειδούς βελτιώνει τα αποτελέσματα της παραδοσιακής μεταμόσχευσης, τόσο στην εκτέλεση ολικού πάχους κερατοπλαστικής (διαμπερής κερατοπλαστική) όσο και στη - με στόχο ασθένειες - μερικού πάχους μεταμόσχευση. Το femtosecond laser είναι ικανό για αξιόπιστες τομές τόσο του κερατοειδούς του δότη όσο και του λήπτη και χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του κερατοειδικού ιστού του δότη σε πρόσθιο και οπίσθιο στρώμα, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους σε μερικού πάχους επιφανειακή (DALK) ή ενδοθηλιακή τμηματική κερατοπλαστική (DSAEK). Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής DALK έγκειται στη διαφύλαξη του τμήματος του κερατοειδή του δέκτη που είναι υγιές (το ενδοθήλιο) με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος, η αιμορραγία και η μόλυνση στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η ενδοθηλιακή τμηματική κερατοπλαστική DSAEK περιλαμβάνει την αντικατάσταση του προσβεβλημένου ενδοθηλίου με ένα μόσχευμα αποτελούμενο από ένα λεπτό στρώμα του οπίσθιου στρώματος, τη μεμβράνη του Descemet και ενδοθήλιο. Τέλος, η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη με τη βοήθεια femtosecond laser (FLAC) πραγματοποιείται σε τρία κρίσιμα βήματα: τη laser-υποβοηθούμενη τομή του κερατοειδούς, την καψουλοτομή και τον κατακερματισμό του φακού. Αν και το Femtosecond (FS) laser προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών λέιζερ, όπως υψηλή διείσδυση, βραχείας διάρκειας παλμούς και μικρο-ακρίβεια, προβλεψιμότητα, επαναληψιμότητα και ασφάλεια, ορισμένα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Παρά τα αποδεδειγμένα και αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του femtosecond laser, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περισσότερων μελετών για να διευκρινιστεί η βέλτιστη αξιοποίησή του. Ωστόσο οι ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες και εφαρμογές του, πιστεύεται ότι θα προσεγγίσουν όλο και περισσότερους χειρουργούς καθώς με την πάροδο του χρόνου τα συστήματα femtosecond laser θα βελτιώνονται. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των εφαρμογών του femtosecond laser στη διαθλαστική χειρουργική. (EL)
The femtosecond laser produces ultrashort pulses of 10-15 sec resulting in vaporation of tissue at focal point without significant thermal effects on surrounding tissues. Its applications in refractive surgery include creating of corneal flap in LASIK, the astigmatism correction with astigmatic keratotomy and wedge resections with very high accuracy, the creation of intracorneal tunnels for the insertion of intracorneal rings to correct myopia, keratoconus and ectasia, the creation of intrastromal pockets for the insertion of intrastromal inlays to correct presbyopia, the myopia correction method ReLEx, the IntraCOR method for the correction of presbyopia, the corneal biopsy, corneal transplantation, cataract surgery and the correction of presbyopia by increasing the elasticity of the crystalline lens. The introduction of femtosecond laser has improved the accuracy and safety of flap creation. The predictability of the thickness of the flap and the ability to create uniform flaps has minimized the risk of complications compared to traditional manual keratotomy. Regarding intracorneal rings and inlays, as compared to manual techniques, the femtosecond laser is making tunnel and pocket faster, easier and more reproducible and allows precise dimensions (width, depth and diameter). The femtosecond laser astigmatic keratotomy and wedge resections correct the residual astigmatism while the method ReLEx (FLEx and SMILE) allows correction of myopia using only one femtosecond laser since this methodology consists in removing part (microlenses) of the corneal stroma without conducting keratomileusis with an eximer laser. Biopsy of cornea becomes more accurate and safe way, with the results to be representative of the actual status of the tissue, especially in cases of severe disease. The femtosecond laser-assisted corneal surgery improves the results of traditional transplantation, both in performance penetrating keratoplasty and in - targeting diseases - lamellar keratoplasty. The femtosecond laser is capable of reliable corneal incisions of both the donor and recipient and used to divide the corneal donor tissue in the anterior and posterior layer, for use in partial thickness lamellar (DALK) or endothelial keratoplasty (DSAEK). The effectiveness of this technique lies in transplant preservation of the cornea portion of the receiver that is healthy (endothelium) which reduces the risk of graft rejection, bleeding and infection within the eye. Endothelial keratoplasty DSAEK replaces only the diseased endothelium with a graft consisting of a thin layer of posterior stroma, Descemet's membrane and endothelium. Finally, the femtosecond laser assisted cataract surgery (FLAC) is carried out on three critical steps: the laser-assisted corneal section, capsulotomy and lens fragmentation. Although the Femtosecond (FS) laser offers several advantages over conventional lasers, such as high penetration, short duration pulses and micro-precision, predictability, repeatability and safety, some issues remain unresolved. Despite the proven and indisputable advantages of femtosecond lasers, it is necessary to conduct more studies to clarify the optimal utilization. However, the increasing capabilities and applications of femtosecond laser as well as the continuing improvement of this technology and techniques will accrete more surgeons in near future. This thesis is a literature review of femtosecond laser applications in refractive surgery. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πρεσβυωπία
Corneal Surgery, Laser methods
Corneal biopsy
Ophthalmologic Surgical Procedures methods
Βιοψία κερατοειδούς
Intracorneal tunnel
Refractive Surgical Procedures
Keratoplasty
Κερατοπλαστική
SMILE
Ενδοστρωματική σήραγγα
IntraCOR
Cataract
Ενδοστρωματική θήκη
Wedge resection
Femtosecobd laser
Presbyopia
Διαθλαστική χειρουργική
Καταρράκτης
Intracorneal pocket
Αστιγματικές κερετοτομές
Σφηνοειδείς εκτομές
FLEx
Astigmatic keratotomy
Lasik


Ελληνική γλώσσα

2013-04-16


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.