Επίδραση παραμέτρων του αναπνευστήρα στην αποτελεσματικότητα των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2001 (EN)
Επίδραση παραμέτρων του αναπνευστήρα στην αποτελεσματικότητα των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Μουλούδη, Ελένη (EL)
Mouloudi, Eleni (EN)

Η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών με δοσιμετρική συσκευή (ΔΣ) σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Συγκριτικά με τους νεφελοποιητές (που μέχρι τώρα αποτε-λούσαν τη συνήθη οδό χορήγησης βρογχοδιασταλικών σε αυτούς τους ασθε-νείς) οι ΔΣ πλεονεκτούν σημαντικά. Έχουν μικρότερο κόστος, είναι εύχρη-στες, απαιτούν λιγότερο χρόνο απασχόλησης προσωπικού, αποδίδουν στα-θερή δόση φαρμάκου ενώ επιπλέον σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο επινέ-μησης μικροβίων στο κατώτερο αναπνευστικό. Η χρήση αεροθαλάμου μεγά-λου όγκου με ΔΣ αυξάνει σημαντικά το αποτέλεσμα της βρογχοδιασταλτι-κής θεραπείας που επιτυγχάνεται μέσω αυτών. Η προσθήκη τελικο-εισπνευστικής παύσης, η αύξηση του αναπνεόμενου όγκου τουλάχιστον κατά 50 %, το σχήμα και το μέγεθος της εισπνευστικής ροής δεν έχουν καμμία ε-πίδραση στη βρογχοδιασταλτική απάντηση. Με την προυπόθεση δε, ότι η τε-χνική χορήγησης είναι σωστή (χρήση αεροθαλάμου μεγάλου όγκου και χορή-γηση του νεφελώματος αμέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σημαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροπο-ποίηση των παραμέτρων του αναπνευστήρα Έτσι, ο συνδυασμός ΔΣ και αε-ροθαλάμου είναι εξίσου αποτελεσματικός με τους νεφελοποιητές, παρά το ότι χορηγείται σημαντικά χαμηλότερη δόση φαρμάκου. (EL)
The delivery of bronchodilators with metered dose inhaler (MDI) in mechanically ventilated patients has received considerable interest in recent years. This is because the use of MDI has several advantages over the nebu-lizer, such as reduced cost, ease of administration, less personnel time, reli-ability of dosing and a lower risk of contamination. A spacer devise is fun-damental in order to demonstrate the efficacy of the bronchodilatory therapy delivered by MDI. Application of an end-inspiratory pause, increasing the Vt by at least 50 %, the flow/time profile and the flow rate, did not have any ad-ditional bronchodilation effect. Provided that the technique of administration is proper (use of a high volume spacer and actuation at the beginning of in-spiration), significant bronchodilation can be achieved without modification of the ventilator settings. Thus, MDIs are as effective as nebulizers, despite a significantly lower dose of bronchodilator given by the MDI. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2001-07-01
2002-02-22


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)