ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ (EL)
MODELLING PROBLEMS OF STATISTICAL REASONING (EN)

Μελετίου - Μαυροθέρη (Maria Meletiou- Mavrotheri), Μαρία
Serrado Bayes, Ana
Παπαριστοδήμου (Efi Paparistodimou), Έφη

Η συμβολή της μοντελοποίησης μέσω της αξιοποίησης δυναμικών στατιστικών πακέτων για την καλύτερη κατανόηση των στατιστικών εννοιών και την εκτίμηση της πρακτικής τους αξίας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη βιβλιογραφία  (π.χ., Gil & Ben-Zvi, 2011). Η  εργασία εστιάζει στο πώς οι εκπαιδευτικοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές1 μοντελοποιούν προβλήματα στατιστικού συλλογισμού και παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος ποσοτικών προσεγγίσεων απευθυνόμενου σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η άτυπη προσέγγιση της στατιστικής συμπερασματολογίας που υιοθετήθηκε στο μάθημα, η οποία επικεντρώθηκε στην μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω της χρήσης του λογισμικού δυναμικής στατιστικής TinkerPlots2®, συνέβαλε στην ανάπτυξη τόσο της στατιστικής συλλογιστικής των φοιτητών, όσο και του βαθμού εκτίμησης της πρακτικής αξίας της μοντελοποίησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η δυνατότητα που προσφέρει το τεχνολογικό εργαλείο για την κατασκευή μοντέλων και στη συνέχεια την προσομοίωσή τους με σκοπό την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων, βοήθησε τους φοιτητές-εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη σχέση του μέρους και του όλου στα δεδομένα τους, την επίδραση του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών και τη σύνδεση της θεωρητικής με την  εμπειρική πιθανότητα. (EL)
The transition from descriptive to inferential statistics is a known area of difficulties for students. This article shares the experiences from a teaching experiment in a graduate-level quantitative research methods course, which adopted a non-conventional approach to teaching statistics that put models and modelling at the core of the curriculum. Findings indicate that the informal approach to statistical inference adopted in the course, which focused on modelling and simulation using the dynamic statistics software Tinkerplots2 as an investigation tool, promoted powerful ways of thinking statistically, while at the same time also developing students’ appreciation for the practical value of statistics. The affordances offered by the technological tool for building data models and for experimenting with these models to make sense of the situation at hand, were instrumental in supporting student understanding of both informal and formal inferential statistics. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μοντελοποίηση (EL)
Επαγωγική Στατιστική (EL)
Δυναμικά Στατιστικά Εργαλεία (EL)
Inferential Statistics (EN)
Dynamic Statistics Software (EN)
Model Eliciting Activities (EN)
Modelling (EN)
Informal Statistical Inference (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-13


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 27- 42 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 27- 42 (EN)

Copyright (c) 2017 ΕΦΗ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΘΕΣΗ, ANNA SERRADO BAYES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.