ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΙΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΙΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ (EL)
PICTURE BOOKS AND ACTIVITIES OF REPEATIVE SHARING AND TODDLERS’ ACTIONS (EN)

Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpurdi), Χρυσάνθη
Παρακευή - Τσαμπίκα (Crisanthi Paraskevi - Tsampika), Χρυσάνθη

H έννοια της διαίρεσης εισάγεται μέσω καταστάσεων μοιρασιάς οι οποίες, για αυτόν τον λόγο, έχουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Από έρευνες έχει φανεί ότι οι απλές καταστάσεις μοιρασιάς είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και παρόλο που εμπλέκονται σε αυτές και έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν σε έναν βαθμό, καταγράφονται και αρκετές δυσκολίες τους. Με σκοπό λοιπόν τη διερεύνηση των ικανοτήτων νηπίων να ανταποκριθούν σε καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς, χρησιμοποιήθηκε εικονογραφημένο βιβλίο ως το πλαίσιο του οποίου ο ρόλος έχει αναδειχθεί τόσο για την κοινωνική και συναισθηματική όσο και για τη γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ζευγάρια νηπίων, διαφορετικών επιδόσεων και επικοινωνιακών ικανοτήτων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχαν ζευγάρια νηπίων τα οποία ήταν ικανά να ανταποκριθούν, εν μέρει, σε καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς μέσω εικονογραφημένου βιβλίου. Στοιχεία του εικονογραφημένου όπως η επανάληψη των καταστάσεων μοιρασιάς, αλλά και η απάντηση σε κάθε κατάσταση φάνηκε να βοήθησε εν μέρει τα νήπια, ενώ το θέμα της ιστορίας και η εικονογράφηση φάνηκε να τα εμπλέκει περισσότερο κοινωνικά και συναισθηματικά παρά γνωστικά. (EL)
In early childhood the division concept is introduced through sharing situations which, for this reason,  have educational and research interest. Research results confirm that simple share situations are part of daily life and although children generally have the capacity to effectively negotiate with them they also face some difficulties. In this article, a picture book was used as a context in order to investigate kindergartner’s abilities to respond to repetitive sharing situations. The research was conducted with couples of kindergartners of different abilities and communication skills. The results indicated that there were couples of kindergartners who were, in part, capable to respond to the picture book’s sharing situations. Picture book’s basic elements such as the repetition of sharing situations, as well as the answer that provides for each of them seemed to partially help kindergartner to respond to them, whereas the subject of the picture book and the illustrations seemed to mainly involve them socially and emotionally rather than cognitively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προβλήματα μερισμού (EL)
εικονογραφημένο βιβλίο (EL)
προβλήματα μέτρησης (EL)
επαναλαμβανόμενες μοιρασιές (EL)
νήπια (EL)
partitive division (EN)
picture book (EN)
kindergartners (EN)
quotative division (EN)
Repetitive sharing (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-13


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 59 - 82 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 59 - 82 (EN)

Copyright (c) 2017 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.