ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (EL)
INVESTIGATING THE UNDERSTANDING OF GRAPHS BY STUDENTS IN SECOND CHANCE SCHOOL THROUGH TEACHING INTERVENTION (EN)

Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni), Αριστούλα
Τάτσης (Konstantinos Tatsis), Κωνσταντίνος

Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εργασία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μαθαίνουν Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ ασχολείται με τη διερεύνηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όσον αφορά στην κατανόηση γραφημάτων Στατιστικής. Εστιάζουμε στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τα γραφήματα, τα συμπεράσματα που εξάγουν από αυτά καθώς και στην ετοιμότητά τους να αντιλαμβάνονται παραπλανητικά γραφήματα και να αντικρούουν σχετικούς λανθασμένους ισχυρισμούς. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι κάποιοι από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους ήταν σε θέση να περάσουν από το πρώτο επίπεδο της απλής ανάγνωσης των γραφημάτων στο επόμενο επίπεδο της ερμηνείας των (EL)
Adults learning mathematics is the general framework of the present paper.  Specifically, the research presented here, investigates the knowledge and skills of trainees in a Second Chance School in understanding statistical graphs. We focus on the way the trainees perceive the graphs, the conclusions that they drawn from them and their readiness to discern misleading graphs and to contradict relevant false assertions. Our results show that some of the adults have managed to move from the mere reading of the graphs to their interpretation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
αριθμητισμός (EL)
ερμηνεία γραφημάτων (EL)
στατιστικός γραμματισμός (EL)
adult education (EN)
numeracy (EN)
statistical literacy (EN)
graph interpretation (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-13


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 83 - 99 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 83 - 99 (EN)

Copyright (c) 2017 ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.