Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ASPERGER: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ASPERGER: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (EL)
MANAGING TASKS IN THE CONTEXT OF THE ASPERGER SYNDROM: A CASE STUDY (EN)

Καλαβάσης (Fragiskos Kalavasis), Φραγκίσκος
Νούλης (Ioannis Noulis), Ιωάννης
Καφούση (Sonia Kafousi), Σόνια

Το Σύνδρομο Asperger (ΣΑ) αντιστοιχεί σε διάγνωση μορφής αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας και σε υποστηριζόμενη εκπαιδευτική ένταξη στις σχολικές τάξεις. Ο εντοπισμός χαρακτηριστικού τρόπου μαθηματικού συλλογισμού και υπολογιστικών πρακτικών γι’ αυτή την πληθυσμιακή κατηγορία δεν έχει προχωρήσει πέρα απ τη διάγνωση επιμέρους δυσκολιών στο πλαίσιο ψυχολογικών τεστ. Η έρευνά μας είναι εστιασμένη στην πολλαπλασιαστική δομή ώστε να συνδέεται με ορισμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ΣΑ, αλλά και με εικονικές αναπαραστάσεις του διδακτικού μαθηματικού υλικού που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σε αυτή την εργασία αφορούν στρατηγικές για τον υπολογισμό γινομένων και τρόπους αντίληψης της σχέσης μερών-όλου. (EL)
Asperger's Syndrome (AR) corresponds to high function functional autism diagnosis and to supportive educational inclusion in the classroom. The identification of a characteristic mathematical reasoning and computational practice for this population category has not gone beyond the diagnosis of individual difficulties in psychological tests. Our research focuses on the multiplicative tructure relates to certain psychological characteristics of the AR but also to virtual representations of the teaching mathematical material that can contribute to the development of appropriate educational design. The research results presented in this paper concern strategies for product computation and ways of understanding the relationship between parts-all. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολλαπλασιασμός (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
σύνδρομο Asperger (EL)
Aspeger syndrom (EN)
multiplication (EN)
primary education (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-24


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 8 (2015): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11- 36 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 8 (2015): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11- 36 (EN)

Copyright (c) 2017 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ, ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.