Δυσκολίες Μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου Στην Αντιμετώπιση Ανισώσεων Α΄Βαθμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Δυσκολίες Μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου Στην Αντιμετώπιση Ανισώσεων Α΄Βαθμού (EL)
Difficulties of secondary students in solving inequations of 1st degree (EN)

Ζαχάρος (Kostas Zacharos), Κώστας
Παπακωστόπουλος (Spyros Papakostopoulos), Σπύρος

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων μαθητών Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου σχετικά με την αντιμετώπιση ανισοτικών σχέσεων και την επίλυση ανισώσεων α’ βαθμού με ένα άγνωστο. Ειδικότερα, διερευνούμε τη δυνατότητα μαθητών και μαθητριών να «μεταφράζουν» από την λεκτική διατύπωση στη μαθηματική συμβολική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και τη λειτουργική ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις απαιτούμενες, για την επίλυση ανισώσεων, αλγεβρικές πράξεις. Τα υποκείμενα της έρευνας είναι 24 μαθητές της Β Γυμνασίου, 25 μαθητές της Γ Γυμνασίου και 18 μαθητές της Α Λυκείου που καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με προβλήματα ανισώσεων. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα στην ικανότητα χειρισμού των παραπάνω μαθηματικών αντικειμένων. (EL)
The purpose of the research is to investigate the knowledge of High School students in dealing with and resolving inequations with one unknown. In particular, we explore students' ability to "translate" from the verbal formulation into mathematical language and vice versa, as well as their functional ability to use the algebraic operations required to resolve inequations. A questionaire with inequations were provided to 25 students.  Quantitative and qualitative analysis of students' answers indicate their important diffiuclties in handling the above mathematical objects. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποιοτική και ποσοτική έρευνα (EL)
Quantitative and qualitative research (EN)

λεκτική διατύπωση (EL)
ανισώσεις (EL)
συμβολισμός (EL)
ανισοτικές σχέσεις (EL)
inequal relations (EN)
inequations (EN)
symbolism (EN)
verbal formulation (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-02


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 5 (2010): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11-39 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 5 (2010): Research in Mathematics Education; 11-39 (EN)

Copyright (c) 2017 Spiros Papakostopoulos, Kostas Zaxaros (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.