Η Έννοια του Γεωμετρικού Στερεού: Ψυχολογική, Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Έννοια του Γεωμετρικού Στερεού: Ψυχολογική, Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση (EL)
The concept of geometric shapes: an psychological, epistemological and teaching approach (EN)

Μαρκόπουλος (Christos Markopoulos), Χρήστος

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης των γεωμετρικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ότι η διδασκαλία και μάθηση των γεωμετρικών εννοιών θα πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση αλλά και σύνθεση τριών βασικών προσεγγίσεων, την ψυχολογική, επιστημολογική και διδακτική. Η ψυχολογική θεώρηση περιλαμβάνει την διερεύνηση των γνωστικών αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με την έννοια του γεωμετρικού στερεού. Η επιστημολογική ανάλυση της έννοιας συμβάλει στην διερεύνηση και ανάδειξη των επιμέρους χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης έννοιας. Τέλος η διδακτική προσέγγιση θέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός μαθησιακού περιβάλλοντος. Η σύνθεση των τριών προσεγγίσεων κρίνεται απαραίτητη για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης της έννοιας του γεωμετρικού στερεού. Η διαμόρφωση λοιπόν του συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου μελέτης της έννοιας του γεωμετρικού στερεού αποτελεί την βάση ανάπτυξης ενός δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη έρευνα περιορίζονται στην ανάλυση ενός διδακτικού επεισοδίου σε μια Στ΄τάξη Δημοτικού όπου εφαρμόστηκε το δυναμικό περιβάλλον μάθησης που αναπτύχθηκε. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του διδακτικού επεισοδίου φανερώνουν ότι η δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος στη σχολική τάξη συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωμετρικής γνώσης και σκέψης των μαθητών σχετικά με την έννοια του γεωμετρικού στερεού. (EL)
This paper is part of a research project on the study of children’s thinking about geometrical solids in the context of dynamic transformation. This research study aims to investigate the role of a dynamic environment in the development of children’s conceptions of geometrical solids. .The main focus is to explore how a number of tasks based on the dynamic transformation of geometrical solids were functioned in a mathematics classroom. Furthermore, the role that the dynamic transformations can play in the creation of a learning environment is explored. That environment aims to the development of children’s ability to focus on the solid’s properties and build relationships between these properties and finally, between the different solids. The present study aims to form the theoretical framework which considered as necessary for the creation of the dynamic learning environment. In particular, three perspectives of the theoretical framework are distinguished: The cognitive perspective, the epistemological analysis of the concept of geometrical solid and the teaching perspective. The cognitive perspective includes a review about the way that students conceive the concept of geometrical solid. The epistemological perspective contributes to the investigation and the indication of the several aspects of this particular concept. Finally, the teaching perspective sets the necessary attributes of the learning environment. This particular framework of the study of the concept of geometrical solid constitutes the base of the dynamic learning environment. The data that are presented in this study come from a classroom teaching experiment in one primary school classrooms of the 6th grade. The issues that emerged from the analysis of the classroom teaching experiment support the assumption that the formation of the dynamic learning environment contributes to the development of students’ geometrical thinking concerning the concept of the geometrical solid. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μελέτη περίπτωση (EL)
case stady (EN)

επιστημολογική ανάλυση (EL)
γεωμετρικά σχήματα (EL)
geometric shapes (EN)
epistemological approach (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-02


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 5 (2010): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 41 - 66 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 5 (2010): Research in Mathematics Education; 41 - 66 (EN)

Copyright (c) 2017 Chritos Markopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.