Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος (EL)
Systematic depiction of Teaching Approaches of Classes of Primary Mathematics by students of Pedagogical Department (EN)

Πιπίνος (Giorgos Pipinos), Γιώργος
Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou), Μαρία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος συστηματικής παρατήρησης σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις σε τάξεις των Μαθηματικών στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου από τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Επιχειρήθηκε μέσα από την παρατήρηση τάξεων των Μαθηματικών η ανίχνευση πιθανών κονστρουκτιβιστικών γνωρισμάτων (Driver & Oldham, 1986), η μελέτη των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών διδασκαλίας (Beck, 1998) και η αναζήτηση χαρακτηριστικών μιας σύγχρονης τάξης των Μαθηματικών στην καθημερινή διδακτική εφαρμογή τους. Με τη μελέτη αυτή αναδύονται ερωτήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών ως προς την παρατήρηση της πολυπλοκότητας μιας τάξης Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (EL)
This paper presents a way of systematically observing teaching approaches in Mathematics classes of the three upper classes of Primary Schools by graduate students of Pedagogical Department. Through this class observation, the detection of possible constructivist traits (Driver & Oldham, 1986), of teaching strategies used (Beck, 1998) and of features of a modern class of Matheatics was attempted. In this study, questions concerning the education of students about classroom observation of the complexity of a matheatics class were revealed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Παρατήρηση (EL)
Class observation (EN)

αποτύπωση διδακτικών προσεγγίσεων στα Μαθηματικά (EL)
κονστρουκτιβιστικό μοντέλο (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών (EL)
διδακτικές στρατηγικές (EL)
teaching strategies Beck (1998). (EN)
teaching approaches (EN)
constructive model Driver & Oldham (1986) (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-02


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 5 (2010): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 67- 87 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 5 (2010): Research in Mathematics Education; 67- 87 (EN)

Copyright (c) 2017 Giorgos Pipinos, Maria Chionidou- Mosckofoglou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.