Ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της γονεϊκής εμπλοκής των Ελλήνων γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στα Μαθηματικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της γονεϊκής εμπλοκής των Ελλήνων γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στα Μαθηματικά (EL)
A model for determining parenting involvement of Greek parents in their children's Mathematics Education (EN)

Χαράλαμπος Λεμονίδης (Charalambos Lemonidis), Χαράλαμπος
Τσακιρίδου (Eleni Tsakiridou), Ελένη
Μαρκαδάς (Sotiris Markadas), Σωτήρης

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικότατος παράγοντας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Οι γονείς μπορούν με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, με τις βαθύτερες αντιλήψεις και στάσεις τους να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες που καταβάλουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν, να μάθουν, να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των επιμέρους μορφών που λαμβάνει η εμπλοκή των γονέων και η σύνθεση τους σε ένα ερμηνευτικό μοντέλο με επίκεντρο τα Μαθηματικά. Μέσα από ένα δείγμα 1306 γονέων που έχουν παιδιά στο Δημοτικό σχολείο, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν χαρακτηριστικά της γονεϊκής εμπλοκής ενώ έγινε προσπάθεια να αναδειχτούν οι επιπτώσεις τους και οι σχέσεις συνάφειας που παρουσιάζουν με δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές. Η έρευνα ανέδειξε ένα μοντέλο που δομείται από έξι κατηγορίες γονεϊκής εμπλοκής. Τρεις μόνο από αυτούς συνδέονται με τις επιδόσεις στα Μαθηματικά. (EL)
The involvement of parents in the education of their children is now recognized as a highly signifi cant factor in the improvement in the effi ciency of schools. Parents can, through their actions and their oversights, through deep understanding and attitude, strengthen or weaken the attempts of their children as they  strive to become informed, learn, gain knowledge, dexterity and competence. In this study, an inventory of the parameters of the involvement of Greek parents in the area of the learning of Mathematics at Primary school, the extent of its features and the comparison of its effects on the educational performance of children in Mathematics. Characteristics of parental involvement were examined and analyzed from a sample of 1306 parents, at the same time an attempt to make their effects known as also the relationships that appeared regarding demographic and socio-economic variables. The research brought forward a model constructed from six categories of parental involvement:1. Parent-teacher interaction2. Provision of suitable conditions and opportunities for learning3. Learning at home4. Parental participation in school activities5. Rules for the child adopted by the family6. Interest in the child’s school lifeOnly three of these categories are related to performance in mathematics. The insurance of an environment which makes the children’s learning attempts easier (2nd category of parental involvement) has a positive impact on their mathematical achievements. The increased participation in school activities seems to be positively connected to their Mathematical achievements and to the children’s tendency towards them. Questions at children about school, conversations with other parents about the school events, common discussions within the family about school progress and any diffi culties children face seems to be connected with the school grades in Mathematics. The educational level of the parents is the variable with the most important impact on the aforementioned model. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επισκόπηση (EL)
Survey (EN)

Εμπλοκή γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους (EL)
Σχολική επίδοση (EL)
Μαθηματικά (EL)
Δημοτικό σχο- λείο (EL)
School achievement (EN)
Parental involvement in children's education (EN)
Mathematics (EN)
Primary school (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-01


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 6 (2011): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 61 - 80 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 6 (2011): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 61 - 80 (EN)

Copyright (c) 2017 Charalambow Lemonidis, Sotiris Markadas, Eleni Tsakiridou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.