ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (EL)
IN(EX)CLUSION IN MATHEMATICS AND THE FABRICATION OF THE MODERN CITIZEN (EN)

Valero, Paola

Είναι προφανής αλήθεια σήμερα ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση αποτελεί πυλώνα της πολιτειότητας (citizenship), όπως είναι προφανής αλήθεια και το γεγονός ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση πρέπει να είναι για όλους. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση σίγουρα δεν είναι για όλους. Θεωρώντας τα σχολικά μαθηματικά ως προνομιούχο περιοχή του σχολικού προγράμματος σπουδών είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς, στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πρακτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης συνιστούν αναπόφευκτους μηχανισμούς τόσο ένταξης όσο και αποκλεισμού. Αλλά ... ένταξη και αποκλεισμός από ποιον; σε / από τι; Η πρόθεσή μου σε αυτή την εργασία, αντλώντας από το έργο του Michel Foucault, είναι η οριοθέτηση μιας αναδυόμενης τάσης στην έρευνα για τις πολιτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ως ιστορικές και πολιτισμικές πρακτικές στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Η μετάβαση από μια εστίαση στην πολιτισμική κατανόηση της μαθηματικής σκέψης, προς την κατανόηση των σχολικών μαθηματικών ως τομέα του αναλυτικού προγράμματος στη σύγχρονη σχολική διαδικασία στον 20ό αιώνα επιτρέπει τον προσδιορισμό της σύστασης των συστημάτων λογικής που διέπουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα μαθηματικά. Αυτός ο εντοπισμός φέρνει διαφορετικές θεωρήσεις για την κατανόηση της αποτυχίας και της επιτυχίας στα σχολικά μαθηματικά. Αξιοποιώντας υλικό από την τρέχουσα έρευνα μου θα κάνω φανερό πώς τέτοιοι τύποι ανάλυσης ξεδιπλώνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες η Μαθηματική Εκπαίδευση πραγματώνει την ένταξη ή τον αποκλεισμό. (EL)
It is a self-evident truth nowadays to say that mathematics education is a pillar for citizenship. It is also a very evident true that mathematics education should be for all. But it is also a truth that mathematics education is certainly not for all. The positioning of school mathematics as a privileged area of the school curriculum is important to understand how, in contemporary societies, the practices of mathematics education are inevitable mechanisms of both inclusion and exclusion. But… inclusion and exclusion of whom? in/from what? My intention in this paper is to delineate an emergent trend in researching the politics of mathematics education as historical and cultural practices within schooling, drawing on the work of Michel Foucault. The shift from a focus on a cultural understanding of mathematical thinking, towards the understanding of school mathematics as an area of the curriculum in modern schooling in the 20th century allows tracing the constitution of the systems of reason that govern educational practices in mathematics. Such tracing brings different perspectives for the understanding of the predicaments of failure and success in school mathematics. I will bring material from my current research to illustrate how such types of analysis unfolds the conditions on which mathematics education operates in(ex)clusion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
θεωρητικό (EL)
theoretical (EN)

ένταξη (EL)
Λόγος (discourse) (EL)
αποκλεισμός (EL)
μεταδομισμός (EL)
εξουσία στη ΜΕ (EL)
In(ex)clusion (EN)
power in mathematics education (EN)
poststructuralism (EN)
discourse (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-01


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 10 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9-26 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 10 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9-26 (EN)

Copyright (c) 2017 Paola Valero (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.