Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (EL)
THE MATHEMATICS EDUCATION OF MINORITY CHILDREN IN THRACE:SOCIAL, CULTURAL AND POLITICAL ISSUES (EN)

Σακονίδης (Charalampos Sakonidis), Χαράλαμπος

Η ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης και σκέψης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που οριοθετείται από ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες.  Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών από μαθητές της μειονότητας στη Θράκη, μέσα από την προσωπική νοηματοδότηση του ερευνητή. Η αναστοχαστική προσέγγιση κρίσιμων συμβάντων που υιοθετείται υποδεικνύει ότι για ένα μειονοτικό μαθητή, η επιτυχής συμμετοχή στην πρακτική της μαθηματικής εκπαίδευσης συνιστά μια συνεχή πάλη με εξουσιαστικές δομές που λειτουργούν σε τοπικό αλλά και γενικό επίπεδο. (EL)
The development of mathematical understanding and thinking is a complex process delineated by historical, social, cultural and political factors. The paper reports on a study aiming to identify social, cultural and political issues arising in the context of the mathematics education of minority children in Thrace, through the researcher’s meaning construction process. The reflective approach of critical incidents adopted suggests that for a minority student, successful participation in the practice of mathematics education is a continuous struggle with power structures operating both locally and beyond classroom. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
θεωρητικό (EL)
theoretical (EN)

κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές παράμετροι (EL)
μειονοτικοί μαθητές (EL)
μαθηματική εκπαίδευση (EL)
Διδακτική των Μαθηματικών (EL)
Mathematics Education (EN)
minority students (EN)
mathematics education (EN)
social, cultural, political parameters (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-01


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; No 10 (2017): ; 27-54 (EL)
Research in Mathematics Education; No 10 (2017): ; 27-54 (EN)

Copyright (c) 2017 Sakonidis Charalampos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.