ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΩΝ (EL)
SUBITIZING FROM 3-6 YEARS OLD CHILDREN (EN)

Καφούση (Sonia Kafousi), Σόνια

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων σχετικά με την άμεση εκτίμηση ποσοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της μα­ θηματικής τους σκέψης (Baroody, 2004' Clements, 1999). Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στις δυνατότητες παιδιών 3-6 ετών για άμεση εκτίμηση ποσοτή­ των, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία χωρικών σχηματισμών για τους αριθμούς 2 έως 6. Στην έρευνα συμμετείχαν 113 νήπια από τρεις παιδικούς σταθμούς και τέσσερα νηπιαγωγεία της πόλης της Ρόδου. Η συλλογή των δεδομένων στηρίχθηκε σε δομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει­ ξαν ότι οι ικανότητες των παιδιών επηρεάζονται από την ηλικία τους καθώς και τις διαφορετικές χωρικές διατάξεις των αριθμών. (EL)
Nowadays, many researchers have mentioned that the design of learning activities concerning subitizing for preschool children is very important for their mathematical development (Baroody, 2004; Clements, 1999). This paper is focused on the capabilities of children 3-6 years old about subitizing, using different spatial configurations for the numbers 2-6. 113 children participated in this research. Data collection was based on structured interviews. Data were analyzed using quantitative methods.The results showed that the children's capability is influenced by their age. It wasfound that in most cases as the children grow up, they do fewer errors. Furthermore, the different configurations used for each number influenced the children's success. Especially, according to our findings: a) the linear configurations of numbers 4 and 5 were difficultfor the children of all different ages, b)the children had greater success in the linear configuration of number 3 in comparison with its configuration as a triangle, c) the configuration of number 4 as a die was easier than its configuration that it could be seen as 3 and 1 and d) the configuration of number 5 as a die as well as its configuration that it could be seen as 4 and 1 was easier than its configuration that it could be seen as 3 and 2.The above findings could guide the design of a concrete sequence of learning activities concerning subitizingfor early childhood mathematics education. However, the investigation of didactical situations concerning learning activities of counting and subitizing in the class could allow the construction of a more fruitful framework of educational design. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Εμπειρική έρευνα (EL)
Empirical research (EN)

άμεση εκτίμηση ποσοτήτων (EL)
προσχολική ηλικία (EL)
early childhood education (EN)
subitizing (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-08


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 2 (2008): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9 - 28 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 2 (2008): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9 - 28 (EN)

Copyright (c) 2018 Sonia Kafousi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.