ΟΙ ΝΟΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β ' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΟΙ ΝΟΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β ' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (EL)
MENTAL CALCULATIONS IN THE PROCESS OF OVER PASSING THE FIRST TEN NUMBERS: STRATEGIES AND PERFORMANCES OF 1RST AND 2ND GRADE STUDENTS (EN)

Καραντζής (Ioannis Karantzis), Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεοιν τον δημοτικού σχολείου χρησιμοποιούν το νοερό αριθμητικό υπολογισμό κατά τη διαδικασία υπέρβασης της πρώτης δεκά­ δας και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν. Παράλληλα να εντοπίσει αν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στις διάφορες στρατηγικές. Στην έρευνα πήραν μέρος 98 μαθητές της Α' τάξης και 58 μαθητές της Β' τάξης από πέντε διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Πάτρας, τα οποία επελέγησαν με τυχαίο τρόπο. Οι μαθητές πήραν μέρος σε τρία πειράματα και η εξέταση τους ήταν ατομική. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο τάξεων χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό ανακλητικές και κατασκευαστικές στρατηγικές, και η στρατηγική που επιλέγουν εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα επιμέρους αθροίσματα. (EL)
The purpose of the present study was to investigate primarily whether first grade and second grade students have acquired mental calculation capabilities needed in the process of over passing the first ten numbers and the type of strategies they use. At the same time, the study investigated whether there were any significant differences in ti: e performance of students in terms of preferred strategies. Data were collected from 98 first grade students and 58 second grade students from five randomly selected public elementary schools of the city of'Patras. The students participated in three experiments and were tested individually. Results showed that students in both grades employed recall strategies and construction strategies; more specifically, the choice of strategy was found to depend on the type of intermediate sums in the calculation process. In general the findings of the present study seem to confirm the results of earlier studies conducted in Greece or in other countries. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Εμπειρική έρευνα (EL)
Empirical research (EN)

νοερός υπολογισμός (EL)
νοερές στρατηγικές (EL)
δημοτικό σχολείο (EL)
mental strategies (EN)
elementary school (EN)
mental calculations (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-08


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 3 (2008): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9 - 29 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 3 (2008): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 9 - 29 (EN)

Copyright (c) 2018 Ιωάννης Καραντζής (Ioannis Karantzis) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.