ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (EL)
VISUALISATION IN EARLY CHILDHOOD: A TEACHING INTERVENTION (EN)

Παπαντωνίου (Afroditi Papantoniou), Αφροδίτη
Τζεκάκη (Marianna Tzekaki), Μαριάννα

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένου παρεμβατικού προγγράμματος στην προσχολική αγωγή και ιδιαιτέρως στο μέρος που αφορά στην εξοικείωση των παιδιών με προβολικές και προοπτικές έννοιες. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορούσε διδασκαλία στο χώρο της σχολικής τάξης και επιχειρούσε να εξετάσει, κατά πόσο μια διδακτική παρέμβαση σε παιδιά 4-6 ετών βελτιώνει: 1) την αντίληψη των οπτικών γωνιών των αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, 2) την αντίληψη της έννοιας του βάθους και της προοπτικής στις αναπαραστάσεις και 3) την ικανότητα μετά­ βασης από το πραγματικό αντικείμενο στην αναπαράσταση του, και το αντί­ στροφο. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας, με μέσο όρο ηλικίας 5.8 έτη, από τα οποία τα 32 αποτελούσαν την πειραματική ομάδα και τα 18 την ομάδα ελέγχου. Η διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε συνολικά είκοσι τρεις (23) δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σε διάρκεια περίπου έξι εβδομάδων. Τα παιδιά και των δύο ομάδων εξετάστηκαν με μια δοκιμασία μέτρησης σε δύο φάσεις: δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η διδακτική παρέμβαση (pre-test) και μία εβδομάδα μετά τη λήξη της (post-test). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν βελτιώσει τις ικανότητες τους στα έργα που εξετάστηκαν. (EL)
In this paper we examine the effectiveness of a teaching intervention program with respect of to improving preschool education children's understanding in the field of visualization. Specifically, this research concerns a teaching experiment and investigates to what extend a teaching intervention in 4-6 age children can improve: 1) the sense of perspective of real world objects, 2) the sense of «depth» in the perspective of representations and 3) the transition from the real object to its representation and vice versa. In our research participated 50 children of preschool age, with an aver­ age of 5.8 years old, 32 of which consisted the experimental group and 18 the control group. The teaching intervention was based twenty-three (23) tasks, which have been applied specifically to the members of the experimental group during a six weeks period. The children of both groups have been examined in the aforementioned terms in a two-phase procedure: two weeks prior (pre-test) and one week after (post test) the educational intervention. The analysis of the results confirmed the improvement of skills for the children of the experimental group on the items of the two tests. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Διδακτική παρέμβαση (EL)
Teaching Intervention (EN)

οπτικοποίηση (EL)
Διδακτική παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση (EL)
έννοια προοπτικής (EL)
αντίληψη οπτικών γωνιών (EL)
έννοια βάθους (EL)
αναπαραστάσεις (EL)
sense of «depth» in the perspective of representations (EN)
visualization (EN)
Teaching intervention in early childhood (EN)
perspective of real world objects (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-08


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 4 (2009): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 73 - 99 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 4 (2009): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 73 - 99 (EN)

Copyright (c) 2018 Αφροδίτη Παπαντωνίου (Afroditi Papantoniou), Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.