ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (EL)
SCHOOL, MATHEMATICS AND FAMILY UNDER SYSTEMIC APPROACH: A CASE STUDY (EN)

Νικολαντωνάκης (Kostas Nikolantonakis), Κώστας
Καρκαζή (Elena Karkazi), Έλενα

Περνώντας από μια θεώρηση του κόομου με επίκεντρο το άτομο σε μια συ- στημική θεώρηση που αναδεικνύει την έννοια της πολυπλοκότητας, καλούμαστε σε μια διαφορετική ανάγνωση της συνάντησης ενός διδακτικού αντικειμένου (μαθηματικά), μιας οικογένειας και ενός σχολείου: τίποτα, πια, δεν είναι εκτός πεδίου. Όλες οι πλευρές 'συμμετέχουν' στη διατήρηση ενός προβλήματος. Ο/η εκπαιδευτικός δεν είναι περισσότερο 'ουδέτερος' πρωταγωνιστής από ότι είναι το μέλος ή τα μέλη μιας οικογένειας. Έτσι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η εκ­ παιδευτικός καλείται να αναλύει, να συνθέτει και να ανασυνθέτει κάθε αναφορά - ακόμη κι αυτές που παραπέμπουν στις δικές του/ης έννοιες, συναισθήματα, συγκινήσεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία έχουν γίνει περιοριστικά μέσα στο τοπίο των αλληλεπιδράσεων οικογένειας-σχολείου μπορούν να ξανακερδίσουν τη δυναμική τους και να γίνουν φορείς διαφορετικών εξελίξεων... (EL)
Passing from a person centered worldview in a systemic-approach that high­ lights the concept of complexity, we were called in a different perception of the meeting of a teaching object (Mathematics), a family and a school: nothing any­ more, is out of field. All sides 'participate' in maintaining a problem. The teacher is no more 'neutral' protagonist than is a member or the members of a family. Thus, in each case, teacher asked to analyze, synthesize and reconstruct each reference. Even those that refer to his/her own concepts and emotions. So, ele­ ments which have become limiting in the landscape of family-school interactions can regain dynamic and become carriers of different developments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μελέτη περίπτωσης (EL)
Case study (EN)

Οικογένεια (EL)
Σχολείο (EL)
Συστημική (EL)
Μαθηματικά (EL)
School (EN)
Family (EN)
Mathematics (EN)
Systemic (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-08


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 7 (2014): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 51 - 66 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 7 (2014): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 51 - 66 (EN)

Copyright (c) 2018 Έλενα Καρκαζή (Elena Karkazi), Κώστας Νικολαντωνάκης (Kostas Nikolantonakis) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.