Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου της αμπέλου Planococcus ficus στην Τυνησία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου της αμπέλου Planococcus ficus στην Τυνησία (EL)
Assessment of the performance of some new insecticides for the control of the vine mealybug Planococcus ficus in a Tunisian vineyard (EN)

Mansour, R.
Grissa Lebdi, K.
Rezgui, S.

Οι ψευδόκοκκοι (Hemiptera: Pseudococcidae) προκαλούν σοβαρές οικονομικές απώλειες σε πολλές αμπελουργικές περιοχές στην Τυνησία. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των στρατη- γικών διαχείρισης του ψευδόκοκκου της αμπέλου Pseudococcus ficus (Signoret), αξιολο- γήθηκαν 3 εντομοκτόνα, imidacloprid, Prev-Am και spirotetramat, για την αποτε- λεσματικότητά τους στο είδος αυτό σε σχέση με το methidathion. Το διασυστηματικό εντο- μοκτόνο spirotetramat (Movento® 150 OD) έδωσε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το εντομοκτόνο επαφής methidathion, το διασυστηματικό imidacloprid που εφαρ- μόστηκε στα αυλάκια ποτίσματος και με το νέο βιοεντομοκτόνο επαφής Prev-Am. Τρεις εβδομάδες μετά την εφαρμογή, δεν υπήρχαν αυγά του ψευδόκοκκου και ενήλικα θηλυκά στα κλήματα όπου είχε εφαρμοστεί το spirotetramat. Ακόμη, το spirotetramat, είχε μεγάλη υπο- λειμματική δράση για τους πληθυσμούς του ψευδόκοκκου και εμπόδισε την περαιτέρω εξά- πλωσή τους στα φύλλα της αμπέλου. Επομένως, το νέο αυτό διασυστηματικό εντομοκτόνο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου στους αμπελώνες της Τυνησίας. Παρά τη μικρή υπολειμ- ματικότητά του το Prev-Am® φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματικό τόσο από το methidathion όσο και από το imidacloprid, κυρίως για τα αυγά του ψευδόκοκκου και τις νύμφες 3ης ηλικίας και είχε ως αποτέλεσμα τη μέγιστη μείωση του αριθμού νυμφών 1ης και 2ης ηλικίας στους βλαστούς της αμπέλου. Συνεπώς και το βιοεντομοκτόνο αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για την διαχείριση του ψευδόκοκκου σε αμπελώνες. (EL)
Mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae) cause major economic losses in many Tunisian grapegrowing areas. In an attempt to improve management strategies for the Vine Mealybug (VM) Planococcus ficus (Signoret), three insecticides, imidacloprid, Prev-Am® and spirotetramat, were evaluated for their effect on this insect on vine, with reference to methidathion. The systemic insecticide spirotetramat (Movento® 150 OD) provided the greatest control performance of the VM populations, compared to the contact insecticide methidathion, the systemic insecticide imidacloprid applied through furrow irrigated system, and to Prev-Am®, a new contact biopesticide. Three weeks after treatment, VM eggs and adult females were missing from spirotetramat-treated vines. Additionally, spirotetramat supplied a long-residual activity against VM populations and prevented further spread of these insects on vine leaves. Therefore, this new systemic insecticide could be incorporated in an Integrated Pest Management program for VM control in Tunisian vineyards. Despite its short-residual activity, Prev-Am® was shown to be more effective than both methidathion and imidacloprid, mainly on VM eggs and L3 nymphs, and resulted in the highest level of VM L1-L2 nymph decrease on vine trunks. Hence, this biopesticide might prove useful for VM management in vineyards.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
insecticide treatment (EN)
Integrated Pest Management (EN)
Planococcus ficus (EN)
Biological sciences (EN)
Tunisia (EN)
vine (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2017-11-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 1 (2010); 21-33 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 1 (2010); 21-33 (EN)

Copyright (c) 2017 R. Mansour, K. Grissa Lebdi, S. Rezgui (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.