Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για την Αξιολόγηση της Δράσεως των Παρασίτων του Saissetia oleae στην Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροκαταρκτικά Αποτελέσματα για την Αξιολόγηση της Δράσεως των Παρασίτων του Saissetia oleae στην Κέρκυρα (EL)
Preliminary results for the eνaluation of the action of Saissetia oleae parasites in Corfu. (EN)

Kapatos, Ε.Τ.
Stratopoulou, Ε.Τ.

Η δράση των παρασίτων του λεκανίου μελετιέται στην Κέρκυρα απ' το 1980 στα πλαίσια ενός συνεχιζόμενου προγράμματος μελέτης της δυναμικής του πληθυσμού του λεκανίου. Αποτελέσματα που λήφθηκαν στην περίοδο 1980-1983 σε 17 πειραματικούς ελαιώνες δείχνουν τα παρακάτω: α) Ο πληθυσμός του λεκανίου αυξήθηκε το 1981 αλλά απ' το 1982 μειώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακολουθώντας τη γενική μείωση του πληθυσμού του λεκανίου, ο παρασιτισμός στις νύμφες τρίτου σταδίου (κυρίως από Metaphycus helvolus) ήταν σχετικά χαμηλός και κυμάνθηκε από 2,1 μέχρι 6,7% για την περίοδο του φθινοπώρουκαι από 29,4 μέχρι 14,6% για την περίοδο της άνοιξης. Αυτό δεν μειώνει την πιθανότητα ότι το M. helvolus παίζει σημαντικό ρόλο σαν ρυθμιστικός παράγοντας του πληθυσμού του λεκανίου. β) Ένα σημαντικό ποσοστό των ακμαίων του S. oleae προσβάλλεται το καλοκαίρι από Metaphycus lounsburyi (παράσιτο στο στάδιο προ-ωοτοκίας), Scutelista cyanea και Moranila californica (ωοφάγα αρπακτικά) αλλά η σημασία αυτών των φυσικών εχθρών σαν ρυθμιστικός παράγοντας του πληθυσμού του λεκανίου δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Η δράση του Μ. lounsburyi την άνοιξη όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο ποσοστό των νυμφών 4ου σταδίου (προ-ωοτοκίας) εμφανίζεται να είναι πολύ χαμηλή, τουλάχιστον γι' αυτά τα τρία χρόνια. Φαίνεται ότι η δράση του καθυστερεί να εκδηλωθεί και τα περισσότερα άτομα του παρασίτου εξέρχονται από ωοτοκούντα θηλυκά. Απ' τα παραπάνω είδη η Μ. californica εμφανίζεται το πιο άφθονο και αξίζει να εισαχθεί και σε άλλες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας. (EL)
The action of parasites of Saissetia οleae (OIiv.) (Homoptera-Cοccidae) is studied in Corfu from 1980 in the framework of an ongoing project on the population dynamics of Saissetia οleae. Results obtained during the period 1980-1983 from 17 experimental sites indicate the following: a) the population of S. οleae increased in 1981 but from 1982 it declined to very low levels; following the overall decline of the host population, parasitization rates of third instar larvae (mainly by Μetaphycus helνolus Comp.) were relatively low and ranged from 2.1% to 6.7% for the autumn period and from 14.6% to 29.4% for the spring period; this does not minimize the possibility that Μetaphycus helνolus plays an important role on the regulation οf S. οleae populations; b) a considerable proportion of females of S. οleae is attacked during summer by Μetaphycus lounsburyi How. (an internal parasite on preovipositing females), Μoranila californica How. and Scutellista cyanea Μοtsch. (egg predators), but their significance upon the population system of S. οleae is not expected to be great. The action of Μetaphycus lounsburyi in spring, when the peak of the suitable stage occurs (i.e. fourth instar larvae), appears to be very low, at least for these three years. Its action is delayed and most of the specimens of this parasite emerge from ovipositing females in early summer. Among the species attacking S. οleae females, Μ. californica (recently introduced in Corfu) was the most abundant and it might be worthy to be introduced to other parts of Greece too. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Scutelista cyanea (EN)
Metaphycus lounsburyi (EN)
Parasitism of S. oleae (EN)
Metaphycus helvolus (EN)
Saissetia oleae (EN)
Moranila californica (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 3-9 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 3-9 (EN)

Copyright (c) 2017 Ε.Τ. Stratopoulou, Ε.Τ. Kapatos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.