Επίδραση μιας Ουσίας Ρυθμιστή Ανάπτυξης Εντόμων στο Μεταβολισμό των Λιπιδίων και τη Σύνθεση των Λιπαρών Οξέων στα Διάφορα Στάδια Ανάπτυξης του Heliothis armigera

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Επίδραση μιας Ουσίας Ρυθμιστή Ανάπτυξης Εντόμων στο Μεταβολισμό των Λιπιδίων και τη Σύνθεση των Λιπαρών Οξέων στα Διάφορα Στάδια Ανάπτυξης του Heliothis armigera (EL)
Effects of a juνenoid on lipid metabolism and fatty acid composition during growth of Heliothis armigera (EN)

FYTIZAS, E.
Mazomenos, Β. Ε.

Η επίδραση της ουσίας ZR-619 (Zoecon Corp.) (ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων) στον μεταβολισμό των λιπιδίων και τη σύνθεση του μίγματος των λιπαρών οξέων μελετήθηκε σε τελευταίου σταδίου προνύμφη του Heliothis armigera Hbn. Μελετήθηκε επίσης η σύνθεση του μίγματος των λιπαρών οξέων σε νύμφες 4 ημερών και τέλεια έντομα. Επεμβάσεις με ZR-619 είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους των προνυμφών και επηρέασαν τη σύνθεση των λιπιδίων που συσσωρεύονται στην προνύμφη. Η αναλογία των ουδετέρων λιπιδίων, στις προνύμφες που δεν είχαν πάρει ZR-619 ήταν 88.9% των ολικών λιπιδίων, ενώστις προνύμφες που είχαν πάρει την ουσία ήταν 80.2%. Η σύνθεση του μίγματος των λιπαρών οξέων στις προνύμφες, νύμφες και τέλεια έντομα, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αναλογία του παλμιτικού και ελαϊκού οξέος και την υψηλότερη αναλογία του λινολεϊκού σε σχέση με αυτή του λινολενικού οξέος. Μεταβολή στη σύνθεση του μίγματος των λιπαρών οξέων βρέθηκε στα φωσφολιπίδια στα στάδια της νύμφης και του τελείου εντόμου.Η αναλογία του παλμιτικού και ελαϊκού οξέος ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή των προνυμφών.Η ουσία ZR - 619 επηρεάζει πολύ λίγο τη σύνθεση των λιπαρών οξέων στα ουδέτερα λιπίδια της προνύμφης, ενώ η σύνθεση αυτών στα φωσφολιπίδια επηρεάζεται. (EL)
The effect of the juvenoid ZR-619 (Zoecon Corp.) on lipid metabolism and fatty acid composition of last instar larvae, pupae and pharate adults of Heliothis armigera Hbn. (Lepidoptera, Noctuidae) were studied. Treatments at low doses with the juvenoid resulted in an increase of the body weight of larvae and affected the composition of lipids accumulated. In non-treated larvae neutral lipids represent 88.9% of the total lipids, while in treated larvae, the neutral lipids are present at a lower level (80.2%). Fatty acid composition in untreated larvae, pupae and pharate adults is characterized by large proportions of palmitic and oleic acids and higher proportions of linoleic acid than of linolenic acid. Alteration in fatty acid composition is observed in phospholipids of pupae and pharate adults, the proportions of palmitic and oleic acid being lower than in larvae. The juvenoid ZR-619 slightly affected the fatty acid composition of neutral lipids in treated larvae, while fatty acid composition of phospholipids was affected. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Fatty acids during growth (EN)
Heliothis armigera (EN)
Juvenoid effect on larval lipids (EN)
Lipid metabolism (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1985-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 47-52 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 47-52 (EN)

Copyright (c) 2017 Β.Ε. Mazomenos (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.