Χρησιμοποίηση Παγίδων Φερομόνης του Quadraspidiotus perniciosus για τη Διαπίστωση της Παρουσίας του Παράσιτου του Encarsia perniciosi σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρησιμοποίηση Παγίδων Φερομόνης του Quadraspidiotus perniciosus για τη Διαπίστωση της Παρουσίας του Παράσιτου του Encarsia perniciosi σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας (EL)
The occurrence of Encarsia perniciosi in areas of northern Greece as assessed by sex pheromone traps of its host Quadraspidiotus perniciosus (EN)

Kyparissoudas, D.S.

Κατά την περίοδο 1982-1985 τ ο παράσιτο Encarsia perniciosi συλλήφθηκε σε παγίδες συνθετικής φερομόνης του Quadraspidiotus perniciosus που ε ί χ α ν τοποθετηθεί σε ψεκαζόμενους και αψέκα-στους οπωρώνες τ η ς Κεντροδυτικής Μακεδονίας προσβεβλημένους από το κοκκοειδές. Τ ο παράσιτοσυλλαμβανόταν κυρίως σε οπωρώνες που β ρ ί σ κ ο ν τ α ν κοντά σε π ε ρ ι ο χ έ ς όπου τα προηγοϋμενα χρόνια είχαν γίνει ελευθερώσεις του (Ημαθία, Πέλλα). Η παρουσία του όμως διαπιστώθηκε και σε περιοχές (Βελβεντός, Καστοριά) που απείχαν 50-100 χλμ. από τα κέντρα των ελευθερώσεων.Στους αψέκαστους οπωρώνες το παράσιτο εμφανιζόταν από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτο')βριο, ενώστους οπωρώνες που δέχονταν χημικές επεμβάσεις αυτό δε συλλαμβανόταν μετά τα μέσα Ιουνίου.Η πρώτη πτήση του άρχισε σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση των αρσενικών του κοκκοειδούς,ενώ στις επόμενες πτήσεις δεν υπήρχε πάντοτε συγχρονισμός στην εμφάνιση παράσιτου και ξενιστή.Από τον Ιούνιο και μετά παρατηρήθηκε μια γενική μείωση στους πληθυσμούς του παράσιτου,σε αντίθεση με τους πληθυσμούς των αρσενικών του κοκκοειδούς που παρουσίασαν σημαντικήαύξηση μετά τον Αύγουστο.Η φερομόνη αυτή του κοκκοειδούς. η οποία δρα στο παράσιτο ως καϊρομόνη, φαίνεται ότι μπορείνα χρησιμοποιηθεί σε συστήματα παγίδευσης τύπου «tent-trap» για την ευχερή διαπίστωσητης παρουσίας του παράσιτου σε οπωρώνες προσβεβλημένους από το κοκκοειδές. Η εφαρμογήτης όμως πρέπει να γίνεται σε περιόδους μειωμένης δραστηριότητας του παράσιτου, ώστε αυτό ναζημιώνεται κατά το δυνατόν λιγότερο. (EL)
During the 1982-1985 period the aphelinid endoparasite Encarsia perniciosi Tower was captured on synthetic pheromone traps of the San Jose scale (SJS), Quadraspidiotus perniciosus Comstock, in scale-infested insecticide treated and untreated orchards of Central and Western Macedonia (Northern Greece). It has expanded especially near the sites where it had been released, but also in areas 50-100 km from the point of release. The parasite in untreated orchards generally appeared from April to October, while in orchards treated with insecticides it was not caught after mid June. Spring flights of the parasite occurred on almost the same dates as the first captures of the male scale. Subsequent flights of E. perniciosi were not always synchronized with those of the male scale, and after the beginning of June the parasite showed a general decline throughout the remainder of each season. The pheromone of the scale insect acts as a kairomone to the parasite and it can be used in trapping systems in scale-infested orchards for the confirmation of the presence and the dis­tribution of E. perniciosi. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Encarrssiiaa perniciosi (EN)
Pheromone traps (EN)
Quadraspidiotus perniciosus (EN)
Kairomone (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1987-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 7-12 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 7-12 (EN)

Copyright (c) 2017 D.S. Kyparissoudas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.