Η επίδραση των C6- μέχρι CIO- λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη και επιβίωση των προνυμφών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση των C6- μέχρι CIO- λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη και επιβίωση των προνυμφών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) (EL)
The effect of C6- to CIO- fatty acids on larval growth and survival of the olive fruit fly Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) (EN)

Manoukas, A. G.

Διερευνήθηκαν οι δυσμενείς επιδράσεις του καπροϊκού (C6), αμινο καπροϊκού (C6), καπρυλικού (C8) και καπρικού (C10) οξέος, στην ανάπτυξη των προνυμφών του Δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera, Tephritidae). Τα οξέα προστέθηκαν στο θρεπτικό υπόστρωμα των προνυμφιων σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της ανάμειξης των συστατικών του υποστρώματος. Τα αυγά πάρθηκαν από την αποικία του δάκου της ελιάς και τοποθετήθηκαν στα πειραματικά υποστρώματα και στο μάρτυρα. Το καπροϊκό οξύ μείωσε σημαντικά και προοδευτικά την εκκολαπτικότητα, επιβίωση και βάρος των προνυμφών στα τροφικά επίπεδα του 0,05 και 0,1%. Επιπλέον το επίπεδο 0,2% δεν επέτρεψε την εκκόλαψη κανενόςαβγού. Αντίθετα το αμινο καπροϊκό οξύ δε μείωσε καμία από τις παραμέτρους που μετρήθηκαν μέχρι το επίπεδο του 0,2%. Τα επίπεδα 0,4 μέχρι 1,6% μείωσαν την επιβίωση των προνυμφών το βάρος των προνυμφών και το βάρος των νυμφών και το επίπεδο 3,2% δεν επέτρεψε τη νύμφωση καμίας προνύμφης. Το καπρυλικό οξύ μείωσε σημαντικά την εκκολαπτικότητα, επιβίωση προνυμφών και τον αριθμό των νυμφών ανά gr τροφής στο επίπεδο 0,0125% συγκρινόμενο προς το μάρτυρα και δεν επέτρεψε τη νΰμφωση καμίας προνύμφης στο επίπεδο 0,1%. Τέλος, το καπρικό οξΰ μείωσε προοδευτικά την εκκολαπτικότητα των αβγών, την επιβίωση των προνυμφών και το βάρος των προνυμφών από το επίπεδο 0,05% και δεν επέτρεψε την νύμφωση καμίας προνύμφης στο επίπεδο 0,2%. Η έξοδος  ων τελείων δεν επηρεάσθηκε από τα οξέα που δοκιμάσθηκαν. (EL)
The effects of caproic (C6), amino caproic (C6), caprylic (C8) and cupric (CIO) acid on larval performance of the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) were investigated. The acids were added to an artificial larval diet at four different concentration levels, during the mixing of its ingredients. Eggs obtained from a colony of olive fruit flies were placed on these diets and on the control. caproic acid depressed significantly egg hatchability, larval survival and larval weight at the dietary level of 0.05 and 0.1 %. In addition, it did not permit eggs to hatch at the level of 0.2%. On the contrary, aminocaproic acid did not depress any of the parameters recorded up to the level of 0.2%. The levels of 0.4 to 1.6% depressed larval survival larval growth and pupal weight and the level of 3.2% did not permit larvae to survive. caprylic acid depressed significantly hatchability, larval survival and number of pupae/g diet at the level of 0.0125% and gave no pupae at the level of 0.1%. Finally cupric acid depressed egg hatchability, larval survival and larval weight from the level of 0.05% and gave no pupae at the level of 0.2%, Adult emergence was not affected by any of the acids tested. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
C6- to C10- fatty acids (EN)
Bactrocera oleae (EN)
toxic effects (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2000-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 17-21 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 17-21 (EN)

Copyright (c) 2017 A. G. Manoukas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.