Πρόβλεψη της Προσβολής από Κολεόπτερα σε Αποθηκευμένο Σιτάρι με τη Χρήση δυο Μεθόδων Δειγματοληψίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόβλεψη της Προσβολής από Κολεόπτερα σε Αποθηκευμένο Σιτάρι με τη Χρήση δυο Μεθόδων Δειγματοληψίας (EL)
Prediction of Infestation by Beetles in Stored Wheat Using Two Sampling Methods (EN)

Athanassiou, C. G.
Buchelos, C. Th.

Σε κάθε ένα από τρία μεταλλικά silos με σκληρό σιτάρι, που βρίσκονταν στην Κεντρική Ελλάδα, τοποθετήθηκαν 14 παγίδες τύπου probe, στις 15 Ιουνίου 1997. Οι παγίδες ελέγχονταν για ακμαία κολεόπτερα κάθε 15 ημέρες από τις 30 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 1998. Κατά τις ημερομηνίες ελέγχου των παγίδων, 14 δείγματα λαμβάνονταν με έναν δειγματολήπτη τΰπου «όντας ακριβώς δίπλα στις θέσεις παγίδευσης. Πολυπληθέστερα είδη στις παγίδες βρέθηκαν ναείναι τα Cryptolestes ferrugineus και Tribolium castaneum ενώ στα δείγματα το Sitophilus oryzae. Για όλα τα ευρεθέντα είδη οι παγίδες ήσαν αποτελεσματικότερες σε σύγκριση με τα δείγματα στην ανίχνευση των ακμαίων. Η γενική δοκιμασία του έδειξε ότι μια σταθμική εξίσωση μπορεί να περιγράψει εξίσου ικανοποιητικά τη σχέση του μέσου και της διασποράς σύμφωνα με τον νόμο της δύναμης του Taylor, για όλα ευρεθέντα ακμαία, ανεξαρτήτως είδους. Οι παράμετροι της σχέσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν, με βάση το πρότυπο των Wilson και Room, για την σύνδεση της αναλογίας των δειγματοληπτικών μονάδων με ακμαία (ρ) και του μέσου αριθμού ακμαίων ανά δειγματοληπτική μονάδα (χ). Με βάση τις συλλήψεις των παγίδων, το παραπάνω πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν χ<5. Αντίθετα, η χρήση του μοντέλου των Wilson και Room δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν εξετάστηκε με βάση τους αριθμούς ακμαίων στα δείγματα. (EL)
Studies were conducted in order to assess the use of binomial sampling for prediction of infestation level in stored wheat. In each of three steel silos with 1500 metric tones of wheat each, located in central Greece, 14 probe traps were placed on 15 June 1997. The traps were checked for adult coleoptera. every 15 days, from 30 June until 30 January 1998. On the same dates, 14 wheat samples were taken adjacent to the trap locations, using a grain trier. Most abundant species were found to be Cryptolestesferrugineus and Tribolium castaneum in the traps, while Sitophilus oryzae in the samples. Regarding all species detected, traps were proved to be more effective as compared to the samples. Taylor’s Power Law was used, in order to estimate y-intercept and slope values for each species, The comparison of these parameters indicated that a single (weighted) equation can describe equally well the relation between the mean and the variance, according to Taylor’s Power Law, for all adults found, regardless of species. The parameters of this relation were utilized to connect the ratio of sampling units containing one or more adults and the mean number of adults per sampl i ng unit (x), using Wilson and Room’s model. Regarding trap catches, the same model can he used to predict an infestation, with a sufficient precision level, mainly when K<5; on the contrary, the results were not satisfactory in the case of adult numbers in the samples. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

grain trier (EN)
stored wheat (EN)
Coleoptera (EN)
sampling (EN)
probe traps (EN)
binomial methods (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2002-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 14 (2002); 19-31 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 14 (2002); 19-31 (EN)

Copyright (c) 2017 G. Athanassiou, C. Th. Buchelos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.