Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης (EL)

Δασκολιά, Μαρία
Γρίλλια, Παναγιώτα-Μαρία

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη μελέτη περίπτωσης μιας έρευνας αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Αειφόρος Τουριστική Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση». Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και αξιολόγηση του υλικού βασίστηκαν σε μια θεώρηση που επιχειρεί να ορίσει με νέο τρόπο τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Υιοθετήθηκε η προσέγγιση της εξελικτικής διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσα από μια σπειροειδή πορεία ανατροφοδότησης του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, που στο πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής θεώρησης δίνει προτεραιότητα σε συνεργατικές και αναστοχαστικές διαδικασίες ενώ είναι προσανατολισμένη στη χρηστικότητα του όλου εγχειρήματος. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συζητήσεις σε ομάδες εστίασης και επακόλουθη έρευνα επισκόπησης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές της ερευνητικής ομάδας με άξονες τα κριτήρια σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ οι αμφιβολίες που εκφράστηκαν σε σχέση με συγκεκριμένα σημεία/ διαστάσεις του υλικού οδήγησαν σε διορθωτικές παρεμβάσεις.  (EL)
The case study reported here is an evaluation study of the educational material developed in the context of the nationally-funded R&D project “Sustainable Sailing Tourism” in support of the implementation of an adult environmental education program. The design, development and evaluation of the educational material were based on the Russo & Olvitt’s approach (2006). A set of criteria were put forth by the research team taking into consideration the context of the program implementation and shedding a new light on the concepts of ‘quality’ and ‘efficiency’. Following a spiral course of action to provide a direct feedback to the design, the evaluation adopted a formative developmental approach as embedded in the constructivist paradigm, highlighting the need for collaborative and reflective procedures and putting forth a new conception of the utilization aspect. Data collection was based on small focus group discussions and a follow up survey with the use of a questionnaire. The findings confirmed the research team’s choices in terms of the criteria set for the initial design, while some doubts that were expressed on specific issues/ dimensions of the educational material were taken into consideration and led to specific adaptations and improvements. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη περίπτωσης διαμορφωτικής εξελικτικής αξιολόγησης (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

έρευνα αξιολόγησης (EL)
εκπαιδευτικό υλικό (EL)
μη-τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
περιβαλλοντική μάθηση ενηλίκων (EL)
ιστιοπλοϊκός τουρισμός (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2019-06-11


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2019): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 25-43 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 1 No. 1 (2019): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 25-43 (EN)

Copyright (c) 2019 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.